Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken
den 30 Mars 1875.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr friherre A. Leijonhufvud
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Jonas Eriksson, Sahl
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Lars Olsson, Ånsöga
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr A V. Noréus, Tunafors.

{§.1.}
Som, i afgifven förklaring å Fors' sockens fattig-
vårds styrelses ansökning om förpligtelse för Eskils-
tuna stad att ersätta lemnadt understöd åt dottren
Johanna Törnberg, Stadens fattigvårdsstyrelse anfört
att detta barn vore jemte modren sedan 1 Oktober
1874 boende i s. k. Lustigstugan på Tunafors egor
i Klosters socken, hade Länsstyrelsen i remiss af
den 11 i denne månad infordrat Klosters sockens
fattigvårdsstyrelses förklaring i målet; - och
skulle fattigvårdsstyrelsen med anledning deraf an-
föra, att enkan Törnberg, hos hvilken dottren Johanna
finnes, enligt bekommen upplysning, var i saknad
af bostad hösten 1874 och beviljades då få inflyttas
i s. k. Lustigstugan i Klosters socken endast tillfäl-
ligtvis och utan kontrakt, men att, ehuru Enkan
Törnberg ännu bor der qvar, detta ej bör medföra
någon skyldighet för Klosters socken att henne
eller dottren till försörjning emottaga, vid det
här kända förhållandet, att Enkan Törnberg
i flera år och äfven förlidet år af Fors'
Socken åtnjutit fattigunderstöd och hvarest hon
således fortfarande har sin hemortsrätt.

{§.2.}
Magdalena Persdotters i fattighuset barn
{Carl Oskar}, född 1871 den 26 Augusti, och {Maria
Albertina}, född 1873 den 1 Mars, skulle få intagas
i Barnhemmet på socknens kostnad.

{§.3.}
KommunalNämnden förklarade sig icke hafva
något att erinra dervid att Carolina Trosander
må, på sätt hon begärt, erhålla tillstånd till id-
kande af värdshusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker vid det för Eskilstuna Stad
anlagda Sommarluststället Djurgården i Klosters
Socken, under instundande sommarmånader från
och med 1 Maj till den 1 Oktober.

{.4.}
Lars Erik Olsson i Ånsöga utsågs till vittne för att öfvervara
bränvinets uppmätning och gradering vid Grönsta bränneri
under nu pågående bränvinsbränning derstädes,
och skulle i protokollet intecknas att han
nämnde egenskap tjenstgjort sedan den 1
i denne månad.

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax K:son Leijonhufvud/
/C Olsson/
/L; P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105901.

Personrelationer