Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1880

Anmärkning

Protocoll fördt hos Kommunalnämnden
i Sakristian den 30.Mars 1880,med
Klosters Socken.-

Närvarande Undertecknad Ordförande
Herr Friherre Leijonhufvud -
Herr P.Olsson i Gärdtre.-
Herr G.Olsson i Eckersta
Herr Joh:Ericsson i Sahl-
Herr J,J,Jansson i Qvinnersta
Herr Olof Andersson i Röksta
Herr Ol.Ericsson i Ånsöga
Herr L.E.Olsson i Ånsöga

{Verte}

{§:1.}
Enkan C,E, Fredricsson i Qvinnersta egor hvilken anmälde sig vara i
behof af understöd, beviljades 1.Krona i Månaden från den 1:ste April samt
för hennes Vård å Lasarettedt 18 dagar skulle af fattigkassan utgifvas 7kr:20 öre.
Sammaledes beslöts att för förre Soldaten Brinks 7. dagars Lasarettsvård
skulle utgifvas 2.Kr:80.öre. äfvensom hans begrafningsomkostnader

{§:2.}
För Avlidne arbetskarlen Gustaf Gustafssons å Grönsta egor hos mo-
dern varande 4.barn bevilljades ett understöd af 12.Kronor i Månaden
samt likaledes för en Son till samme man med namnet Carl född 3/2.72.
3 Kronor i Månaden. från den 1.April detta år, 10.Kronor som tillde-
lats Enkan efter ofvannämde man för Mars Månad skulle påföras fattig-
Kassan.-

{§:3.}
Sedan Konungens Befallningshafvande bevilljadt tillstånd för
Landtbrukaren J,W, Carlson vid Grönsta, från Kl.12 på dagen
den 10.i denna Månad utöfva brännvinsbränning, utser Kommu-
nalnämnden på anmodan såsom wittne att närvara vid brännvinets
upmätning och gradering,hemmansegaren L,E, Olsson i Ånsöga.

{§:4.}
Att justera detta protocoll utsågs Hemmansegaren L.E.Olsson i
Ånsöga och Nämndemannen J,Ericsson i Sal.-

/L;P;Åkerman/

Justeradt.

/J,Ericksson/
Sahl

/Lars Olsson/
Ånsöga

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105898.

Personrelationer