Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nalnämnden i Klosters socken
den 30 Mars 1869.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr friherre A. Leijonhufvud.
A. P. Andersson i Helgesta
Olof Olsson i Skiftinge
H:r A. Aulin på Grönsta
H:r A. V. Noreus.
Olof Eriksson i Ånsöga
C. Carlsson i Röksta.
Carl Olsson i Glömsta
Gustaf Olsson i Eckersta

{§.1.}
Föredrogs ur framställning af Landtbrukaren
A. P. Andersson i Helgesta om bildandet af
ett Barnhem i förening med småbarnsskola
inom socknen, såvida sådant genom frivilliga
bidrag kunde åstadkommas; tillkännagifvande
Andersson, att han för detta ändamål ville
för sin del tillskjuta Ett Tusen Riksdaler
Riksmynt, med vilkor, att en fond bildas
genom bidrag till denna välgörenhetsinrättning;-
äfvensom att det varit hans mening, att i
detta Barnhem skulle intagas barn, som socknen
hade skyldighet att underhålla, från 2-9 års
ålder, och att till lokal för detsamma borde
uppföras ett hus å socknens folkskoletomt

Landtbrukaren Olof Olsson på Skiftinge
förmälte att han vore villig till Barnhem
met i lifstid lemna ett understöd af
sexhundra riksdaler riksmynt om året.

KommunalNämnden beräknade att
med dessa bidrag, jemte hvad socknen nu
utbetalte för motsvarande antal barn,
skulle 20 stycken barn kunna i Barn-
hemmet vårdas, såvida nemligen socknen
ville bekosta uppförandet af det hus,
som derför erfordras; och inseende nyttan
och de välgörande verkningarne af den
föreslagna inrättningen, skulle Nämnden
för den skull hemställa till Kommunal-
stämman, att Landtbrukarne Andersson
och Olssons utlofvade bidrag till Barn-
hemmet måtte med tacksamhet emottagas,
och församlingen förbinda sig deremot,
att uppföra ett hus till lokal för
Barnhemmet på den föreslagna platsen.

{§.2.}
Landtbrukaren A. P. Andersson på Helgesta
aflemnade nu i säkerhetshandlingar en summa
af EttTusenfemhundra (1500) Riksdaler
Riksmynt, till befrämjande af skolundervis-
ningen inom socknen, på det sätt, att räntan
å fonden skall användas till middags spisning
vid socknens skolor, minst emellan fem fatti-
ga barn utaf dem, som icke församlingen
ger något understöd; och skulle fonden för-
valtar af KommunalNämnden, men socknens
skolråd bestämma öfver räntans användande
för det stadgade ändamålet.

{§.3.}
KommunalNämnds-ledamoten Herr Zimmer-
man, hvilken från detta sammanträde
uteblifvit utan anmäldt förfall, plikt-
fälldes till 2 Rd.

{§.4.}
Landtbrukaren Olof Olsson på Skif-
tinge gjorde det tillägg till protokollet,
angående inrättandet af ett Barnhem
i församlingen, att han till Barn-
hemmet anslog sexhundra (600) Riks-
daler Riksmynt, att {årligen} utgå i
hans och hans hustrus lifstid, och
att han härigenom förordnade, att efter
begges deras död skulle för samma
ändamål utaf hans qvarlåtenskap afsättas ett så stort kapi-
tal, att en ränta af sexhundra riks-
daler riksmynt {årligen} tillfölle Barn-
hemmet.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/A P, Anderson/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/A, V, Noreus/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105899.

Personrelationer