Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 maj 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 30 maj.
1903.

Närvarande underteckn. ordf. samt ledamöterna
H. Engström, Aug Carlsson, A. Sahlin, A. Pettersson,
C. Sundkvist, C. Zakrisson, Ax. Andersson, Edv.
Olsson, A. Ahlborg.

§1.
vid Kommunalstämman den 11 sistlidne.
April väcktes af Frans Oskar Carlsson. Olive-
häll motion om att breflåda samt ersätt-
ning till en brefbärare måtte af Kommu-
nen bekostas, vid föredragning af detta
ärende inför nämden beslutade densamme
att som detta afsåge nytta blott för en
del af Kommunens innevånare, var
detta en kostnad, som icke skulle drabba
hela Kommunen gemensamt; utan blott de
som hade nytta af densamma hvarför
nämden ansåg att om Tunafors behöfde
brefbärare och breflåda finge de sjelfva
bekosta detsamma, derutaf ville den
tillstyrka stämman att afslå motionen

§2.
Föredrogs Stenkvista fattigvårdsstyrelses
hos. Konungens Befallningshafvande
gjorda yrkande om ersättning af lemnadt
understöd af Tio Kr. för fosterbarnet Oskar
Mauritz Jonsson. född 13 maj. 1900. af modern.
Maria Cristina Jonsson utackorderad hos.
C. A. Adolfsson. vid Gröndal på Kälbro mark.
nämden godkände en af ordföranden uppsatt
skrifvelse till förklaring. deri krafvet till
alla delar. bestreds, emedan hemortsrätten
icke var styrkt att vara härstädes, ej
heller att understödet utgått enl. 1§ gäl-
lande fattigvårdsförordning.

[MARG:afsändt]

§3.
Helsovårdstillsyningsmannen anmälde skrift-
ligen egaren till lägenh. Stjernholm. E. W.
Zakrisson i Hälltorp, för att han ej. ombe-
styrde så att soppor och afskräden bort-
fördes från gården; utan dessa samlades
till sådan myckenhet, att stank och oren-
lighet sprider sig till närboende från
desamma, samt dels derför att han inne-
har trasiga kärl i afträdet. så att la-
trin och orenlighet blifver rinnande
omkring, nämden beslöt ålägga honom
att vid vite af Tio Kronor: inom 8 dag
från delgifningnen häraf, hafva afhjelpt
alla här anmärkta brister.


[MARG:anmält till delgifning]

§4.
för f. d. atilleristen Arb. Carl. Joh Carlsson.
Mellin. affordrades från lasarettet ansvars-
sedel från Kommunen för blifvande
Kostnad för hans vård derstädes, näm-
beslöt att detta skulle få utgå af la-
sarettsfonden, men skulle Uppsala stad
eller annant vederbörande samhälle der han
möjligen egde hemortsrätt lagsökas för
kostnaden.

§5.
Ida. Charlotta Lundgren från Rosenhäll A.
begärde understöd af Tolf Kronor i mån.
för sig och två minderåriga barn
läkarebetyg företedde att hon på grund af
sjukdom vore oförmögen att försörja
sig och sina barn. nämden bevilja-
de henne detta, men skulle Helgas-
ta församling, der hon egde hemortsrätt
lagsökas för Kostnaden.


[MARG:{sökt.}]

§6.
Enk. Emma Lind med hemortsrätt här
i socken men bosatt i Eskilstuna
Nygatan 41. beviljades af hundskattekassan
till kläder åt sin dotter. Tio (10). Kronor.

§7.
Till förre smeden. C. O. Collin. som var i
behof af lasarettsvård. och ej sjelf egde
några tillgångar att betala lasaretts-
kostnaden för sig. beviljades, att detta
skulle få utgå af lasarettsfonden, men
skulle ansökan göras om friplats.

[MARG: ansökan om friplats gjord]

§8.
Beslöts att då nästa sammanträde skulle
hållas, annons derom utsättes i Tidningar-
na.

§9.
Att justera detta protokoll, valdes A.
Ahlborg. Grönsta och Edv. Olsson. Glömsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105897.

Personrelationer