Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 november 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 november 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Nämndens i Kloster socken
sammanträde i Tingshuset
den 3 November 1880.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herr Baron A. K:son Leijonhufvud
Olof Olsson i Skiftinge
Carl Carlsson i Röksta
Jonas Ersson i Sahl
Gustaf Olsson i Eckersta
Carl Olsson i Glömsta
Per Olsson i Gärtre
Olof Ersson i Ånsöga
L.E. Olsson i Ånsöga

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och inkomst
stat för nästkommande år.

{Utgifter:}
För ecclesiastika behof att utgå af Kommunalkassan 991:75
För ecclesiastika behof för skolor - 200: 1191:75
För fattigvården m. m. omkring - 3000:-
För Aflöningar och skrifbiträden - 300:-
För Ränta och amortering af jernvägslånet - 975:-
För Presterskapet enligt Konventionen jura stolae - 75:-
För Kyrkokassan à 10 öre för hvarje man-
talskrifven person - 75:-
Till Oförutsedda behof - 208:25
Kronor 5825:-

{Inkomster.}

Behållning från föregående år
omkring - 500
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering af 10 öre
för hvarje skattskrifven person - 75:-
Personlig afgift å 50 öre för man 25 öre för qvinna 250:
Af Stattorpare, jordtorpare och Backstu-
gusittare 1 krona samt af handtverkare,
som ej äro åsatta bevillning 2 Kr - 100:-
Diverse inkomster, omkring - 100:-
Uttaxering i öfrigt af fyrkar till fattig-
vården och gemensamma behof af 12000
fyrkar à 40 öre - 4800:
Kronor 5825:-

§2
Beslöts att skomakaren Anders Gustaf Wennerlund från
Kloster, hvilken såsom sjuk och oförmögen till
arbete blifvit intagen i Jäders fattighus, skulle
derstädes få enligt Kommunalnämndens
i sistnämnda Socken erbjudande derstädes qvarstanna
emot ersättning, som nämndens ordförande
eger utbetala af Kommunens medel.

§3.
Till brännerivittne vid Grönsta under inne-
varande bränvinsbränningstermin utsågs
L. E. Olsson i Ånsöga

§4
Beslöts att enkan Johanna Forslund vid
Rosenlund å Gårdskäls egor skulle intagas
i fattighuset samt med bibehållande af
samma understöd som hittills eller 3 Kro-
nor i månaden.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/J; Ericksson/
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 november 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105889.

Personrelationer