Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken Samman-
träde i sockenstugan den 3 Mars
1894.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt Her-
rar ledamöter Olof. Andersson Nils. Jansson
P. Larsson. E. G. Engström, Anders Eriksson.
Aug. Eriksson, P. G. Andersson, J. J. Jonsson
O. Eriksson och Anders Larsson.

§1.
Ordföranden upplyste att han den 13 Februari
till Anna Malmsten Ömanstorp, som var
mycket sjuk, måst lemna en tillfällig
hjelp af Fyra (4) Kronor nämden godkände
detta.

§2.
Till skomakaren Clas Edvard Aspelin vid År-
bylund hade ordföranden den 20 sistlidne Febru-
ari med anledning att han vore sjuk och
hans arbetsförmåga enl. hvad läkarebetyget
utvisade vore i hög grad nedsatt, Samt då
hade hustru och fem minderåriga barn
att försörja och alldeles utan egna till-
gångar måst lemna honom ett tillfälligt
understöd af Fem (5) Kronor, nämden
godkände detta, men som han sistlidne
höst inflyttade hit från Eskilstuna, beslöts
att hos Konungens Befallningshafvande
göra anhållan om åläggande för nämde
Samhälle att ersätta det nu redan utgif-
na, samt allt hvad som vidare kunde
komma att utgifvas enl. 1§ fattigvårdsför-
ordningen.

§3.
Föredrogs Thorshälla Sockens fattigvårdsstyrelses
gjorda ansökan om ersättning för begrafnings-
kostnad med Tolf (12) Kronor för enkan
Charlotta Svensdotter Westman; och Som hon
inflyttat dit från Kloster då hon var 61
år godkändes krafvet.

§4.
Föredrogs Kungs Barkarö Sockens fattigvårdssty-
relses gjorda anhållan hos Konungens Befall-
ninghafvandes om åläggande för Kloster
att ersätta kostnaden för en f. d. statdräng
Anders Gustaf Andersson från Kungsörs Kungs-
ladugård med Fyra (4) Kronor i månaden
från den 7 Februari Samt kostnader för
hans vårdande å Köpings Lasarett för ett
bensår; och hvilken person enligt deras
påstående skulle hafva hemortsrätt härstädes,
men då det icke vore det ringaste upplyst
om när han inflyttat dit; eller någon känne-
dom om personen lemnades bestreds hemorts-
rätten tillsvidare, vidare bestreds anspråken
på ersättning emedan det icke vore styrkt
att han uppsagt sin laga tjenst hos Fru
Borgman Kungsörs Kungsladugård.

§5.
Till tillsyningsmän öfver Sundhetsförhållandena
från Stensborg till och med Eskilstuna Kungs-
ladugård efter Olof Andersson Röksta, Nils
Jansson Ärna och O. Eriksson Slagsta, som af-
sade sig uppdraget valdes för år 1894 Herrar
Anders Larsson Grönsta. J. J. Jonsson Qvin-
nersta och Aug. Eriksson. Svista.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar Anders Larsson. Grönsta och Olof Anders-
son Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105888.

Personrelationer