Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 april 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken Samman-
träde i sockenstugan den 30 April
1892.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt herrar
ledamöter C. Carlsson. Anders Larsson, Olof
Andersson, Anders Eriksson, P. Larsson, Olof
Eriksson, Nils Jansson. E. G. Engström, J. J.
Jonsson och P. J. Söderkvist.

§1.
Föredrogs Kjula Socken kommunalnämds
gjorda yrkade hos Konungens Befallnings-
hafvande att Kloster socken måtte åläg-
gas ersätta dem ett till lumpsamlaren C. A.
Eriksson från Hjeltesta lemnadt understöd af
10 kronor, äfven det som framdeles kunde
komma att lemnas honom, samt att Kloster
måtte skaffa honom med familj bostad, fattig-
vårdsstyrelsen beslöt att ansökningen i sin
helhet skulle bestridas, då det icke vore
styrkt att understödet utgått enl. 1§ fattigvårds-
förordningen; och hvad anginge förskaffade
af bostad, kunde icke detta åläggas Kloster,
då familjen icke funnes inom socknen;
ej heller härstädes gjort någon anmälan för
erhållanden af sådan hjelp. en skrifvelse
upplästes till förklaring och antogs densam-
ma af nämden.

§2.
Kjula sockens fattigvårdsstyrelse hade i an-
ledning från Kronofogden O. Wenström
inkommen skrifvelse till lumpsamlaren
C. A. Eriksson från Hjeltesta lemnadt honom
ett understöd af 10 kronor, samt bostad
och hade sedan hos Konungens Befallnings-
hafvande gjort yrkande att Kloster Socken
måtte åläggas ersätta dem det nu redan
lemnade, samt framdeles lemnade understö-
det och hyresersättning; efter det handlingarne
blifvit upplästa; och då det icke ansågs vara
styrkt att understödet utgått enl. 1§ fattigvårds-
förordningen, samt kändt vore att Eriksson
vore arbetsförd; och egde arbetsförtjenst,
hvadan han icke i något afseende han
höfde anlita någon kommun om hjelp,
så beslöts att ansökningen i sin helhet skul-
le bestridas, en skrifvelse till förklaring upp-
lästes och antogs densamma af nämden.

§3.
Tolf kronor 15 öre Lazarettskostnad för enkan
Fredrika Andersson vid Gunnaskär Tunafors
begärdes, men som bouppteckning efter hennes
aflidne man icke ännu vore verkställd; och
icke kändt vore om egna tillgångar funnes,
så afslog nämden för närvarande beviljandet
af kostnaden.

§4.
I hyreshjelp för F. O. Lifvergren vid Gredbytorp
beviljade nämnden från 1:sta Oktober förra året
till 1:sta April d. år Tjugu kronor.

§5.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson Qvinner-
sta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J; J; Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105890.

Personrelationer