Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 juni 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammansträde i
sockenstugan den 3 Juni
1893.

Närvarande Anders Larsson. Grönsta
hvilken tjenstgjorde som ordförande, Olof
Andersson Röksta, Nils Jansson, P. Larsson
E. G. Engström, Aug. Eriksson. J. J. Jonsson
O. Eriksson, G. Andersson samt suppleanten
Carl Eriksson. Svista.

§1.
Lasarettskostnaden för arbetskarlen C. Magnus
Bom från Hugelsta utgörande 16 Kronor 20 öre
beviljades skulle få utgå ur lasarettsfonden

§2.
Till Carl Erik Holmgren från Kumla bevil-
jades hyreshjelp till 1:sta Juli med 15 Kronor.

§3.
Genom resolution af den 18 April hade
Konungens Befallningshafvande affordrat
fattigvårdsstyrelsen förklaring öfver Stock-
holms stads helsovårdsnämds gjorda an-
sökan om ersättning af 7 Kronor 50 öre
utgifna för skräddaren Georg Albin
Dahlströms vård å Epedemi Skjukhuset
i 5 dagar under Februari månad detta år
nämden beslöt bestrida krafvet af det
skäl att personen från hösten 1891 icke va-
rit här i socknen bosatt; och derför
icke härstädes kunde ega hemortsrätt.
en af ordföranden uppsatt skrifvelse till
förklaring gillades.

§4.
I anledning af gjord begäran beslöt nämden att
ordföranden skulle å kommunalnämdens
vägnar ingå med en anhållan till Konung-
ens Befallningshafvande att utskänkningstiden vid Sommarlust-
stället Djurgården den 15 Juni måtte få
utsträckas till kl. 2 på natten, då
en festtillställning skall af inbjuda
re från Eskilstuna stad, anordnas
för sällskapet O. D. sångare.

§5
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
J. J. Jonsson Qvinnersta och Aug. Eriksson
Svista.

Som ofvan
/Anders Larsson/
vise Ordförande

Justeradt.
/August Eriksson/
/J Jonosn/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 3 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105887.

Personrelationer