Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
28 Oktober 1871.

Närvarande: Herr L.P. Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Olsson i Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Ersson i Ånsöga
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr G. Zimmerman
Herr A.F. Kohlström och A.V. Noréus.

{§.1.}
Uppsattes följande Utgifts- och Inkomstförslag
för Klosters Socken under år 1872:

1: {Utgifter:}
Till fattigvården, omkring - 2000:-
Till Orgelnisten och Klockaren - 200:-
Till Kyrkovaktaren - 23.
Till Orgeltramparen - 17.
Till Ny Kyrkobyggnad - 35.
Till Räntemedel å Kommunens skuld - 200.
Till Fjerdingsmannen - 90.
Till Skrifvarebiträdet m.m. - 75.
Till Amortering på Barnhemsbyggnaden - 500.
Till Amortering å Grafkassans skuld - 67.
Till Amortering å Socknens öfriga skulder - 500.-
Till Ladugårdsbyggnad vid Stenby - 700.
Till Sockenstugans reparation - {85:-} 2492:-
Till oförutsedda behof - { 419. }
Summa Rd [riksdaler] 4911:-

2: {Inkomster.}
a.) Beräknade räntemedel från Galleenska kassan -Rd 574:-
b.) Uttaxering för amortering af Grafkassans skuld:
1 rd på hvarje oförmedladt mantal {samt 10 öre} af
hvarje mantalsskrifven person, enligt Kyrkostäm-
mas beslut, - 67:-
c.) Särskild uttaxering för fattigvården:
personlig afgift efter 50 öre för man och 25 öre
för qvinna, förslagsvis - 230:-
Af Statdrängar och jordtorpare å 1 Rd;
handtverkare, Inhyseshjon och Backstugu-
sittare å 2 rd, beräknadt till - {80:-} 310:-
d.) Uttaxering i öfrigt till gemensamma behof:
å 11000 fyrkar á 36 öre - {3960.}
Summa 4911.

{§.2}
Skolläraren Lundgrens fattiga Enka skulle för
detta år, och tillsvidare årligen, så länge för-
hållandena. dertill. föranleda, erhålla Tju-
gufem riksdaler såsom understöd från kom-
munen, jemte det hon får bo hyresfritt
i socknens Skolhus.

{§.3.} {införes}
I följd af föreskriften i § 39 af Kongl. Fattigvårds-
förordningen den 9 sistlidne Juni, derom att inom
hvarje fattigvårdssamhälle skall finnas behöfligt
antal tillsyningsmän, hvilka böra anhålla betlare
ock med dem anställa förhör samt i öfrigt förfara
på sätt i 40 §. föreskrifves, antogos följande
till sådana tillsyningsmän inom Klosters Socken,
neml.
Per Olsson i Gärdtre
Lars Erik Olsson i Ånsöga
Jan Erik Olsson i Gårdskäl;
och bestämdes deras aflöning att tills-
vidare utgå sålunda, att för hvarje
anhållen och till Kronofogden afförd
betlare, hvilken sedan varder öfverlemnad
till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, egde
Tillsyningsmännen att åtnjuta Tio riks-
daler riksmynt af fattigkassan.-

Samma dag uppläst och justeradt:

/L;P; Åkerman/

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/A,V, Noréus/
/Carl Carlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105861.

Personrelationer