Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 mars 1907

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 mars 1907

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
sammanträde med röst-
berättigade inom Klos-
sters socken i Socken-
stugan den 28 Mars 1907.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Herr Ingeniör Erik J. Daniels-
son Siegesberg och Herm Vännerdahl
Jennydal.

§2.
Af den upplästa revissionsberättelsen
framgick, att kommunens räkenska-
per förekommer en felskrifning
å 25 öre kassören till godo och en å
50 kr. kassan till fördel och be-
slöts, att skilnaden (49.75 kr.) skulle öfver-
lämnas till kassan, hvarefter bevilja-
des ansvarsfrihet åt vederbörande
styrelse och kassaförvaltare för samt-
liga under Kom. Nämndens förvaltning
hörande kassor och räkenskaper för
år 1906. Äfvensom beviljades ansvars-
frihet åt Barnhemsstyrelsen och dess
kassaförvaltare för 1906 års räkenska-
per och förvaltning.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Eric J Danielsson/
/Herm Wännerdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 mars 1907,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105860.

Personrelationer