Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 28 Oktober 1893.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt
Herrar ledamöter Herrar P.Larsson, O.Eriks-
son, O.Andersson, Nils Jansson, Anders Eriks-
son, And.Larsson.J.J.Jonsson,Aug.Eriksson
G.Andersson och i st.för E.G.Engström Gustafs-
lund, suppleanten G.W.Eriksson. Stjernholm.

§ 1.
Till enkan Fredrika Andersson Haga som hade 3 barn beviljades
5 kronor i mån för de tvänne sista månaderna.

§ 2.
enkan Augusta Sofia Carlström som hade 4 ra barn beviljades 8 kronor
i mån. för de tvänne sista månaderna.

§ 3.
F.O.Lifvergrens hustru från Gredbytorp anmälde
att hennes man var sängliggande sjuk; och
att de voro utan det ringaste till uppehälle,
nämden beviljade henne för tillfället i under-
stöd 10 kronor.

§ 4.
P.J.Jansson Askeborg begärde hjelp för sin
moder Stina Kajsa Erlund, hvilken var
sängliggande sjuk, som rum ej för till-
fället kunde beredas henne vid fattig-
gården, beslöts att Jansson till betalning
för hennes vård under de tvänne sista
månaderna af året skulle erhålla 3 kronor
i mån.

§ 5.
Föredrogs Kjula sockens fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan att Kloster måtte
åläggas ersätta dem utgifna 76 kronor 92 öre
för sinnessjuke drängen Anders Albert Anders-
son från Lindsätter i Kjula socken,
hvilken egde hemortsrätt här i socknen ge-
nom att han innehaft lagstadd tjenst från
hösten 1891 till hösten 1892 vid Röksta
i denna församling, samt tills i Mars
månad detta år vid Lilla Nyby; ordföranden
hade uppsatt en skrifvelse hvari bestreds
tillsvidare det gjorda yrkandet på ersättning,
då det icke vore styrkt om personen
i fråga var i saknad af egna tillgångar;
eller om han egde några anhöriga, hvilka
kunde vara skyldige;och som egde till-
gångar att bekosta hans vård-nämden
antog den upplästa skrifvelsen till förklaring.

§ 6.
Kommunalnämden uppgjorde ordningsreglor
för fattiggården, och beslöts att erforderliga
exemplar skulle genom ordförandens för-
sorg låta tryckas.

§ 7.
En lista för spisordningen till hjonen vid
fattiggården uppgjordes; och skulle densam-
ma öfverlemnas till föreståndaren för åtly-
dande.

§ 8.
För att hafva närmare tillsyn vid fattiggården
valdes Herrar P.Larsson
Årby och Olof Andersson Röksta för två
år; utaf hvilka en afgår efter lottning
vid slutet af år 1894.,men sedan efter tur.
och skulle dessa tillsyningsmän flitigt och
helst hvarje vecka besöka fattiggården
och tillse,att styrelsens beslut blif-
va fullgjorda, Samt i öfrigt på bästa sätt
öfvervaka och befrämja gårdens och anstal-
tens angelägenheter.

§ 9
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J.J.Jonsson. Qvinnersta.

som ofvan

/Aug,Olsson/

Justeradt

/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105862.

Personrelationer