Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 27
Juni 1885.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar O. Olsson i Skiftinge
C. Olsson i Glömsta
C. O. Olsson i Gredby
Alfred Larsson i Slagsta
O. Eriksson Slagsta
L. E. Olsson i Ånsöga
G. Abrahamsson i Hugelsta
Söderqvist i Siegesberg
N. Werner i Skiftinge

§1.
Till Nämndens utlåtande hade blifvit remitterad en af H.
Håkansson och C. A. Öijerwall, vid Tunafors fabrik an-
stälde arbetare, till KommunalStämman ingifven motion om
Kommunal-utskyldernas fördelning och betalning på flera
terminer, emedan nu uppbörden af dessa utskylder samman-
träffar med uppbörden af Krono-utskylderna samt i början
af året och nyss efter julhelgen, då arbetsförtjensten är
mindre samt af sagda helg och nyåret förorsakats öka
de utgifter. Nämnden, som väl ansåg det berättigade i denna
sålunda framställda motion och den lättnad i utskylder-
nas betalande som genom bifall till motionen skulle be-
redas flera af Kommunens skattskyldiga medlemmar, beslöt
att såsom infordradt yttrande föreslå:
att Kommunalutskylderna hädanefter skola erläg-
gas vid tvänne uppbördsstämmor, af hvilka den
första hålles i första hälften af Februari samt den
andra i senare hälften af Juli månad;

att den som ej vid första stämman erlägger det då
till betalning förfallna belopp skall föras på rest,
samt hela utskyldskbeloppet executivt uttagas;

att belopp, som ej uppgå till och öfverstiga tre
Kronor, skola vid första uppbördsstämman
till fullo betalas;

att vid utskyldernas fördelning på 2:ne terminer
skall iakttagas, att till stämman upptages
blott jemna belopp i Kronor samt öfverskjutan-
de Öretal upptages till 2:a uppbördsstämman.

Samt att den som det åstundar, må vid 1:a upp-
bördsstämman erlägga hela det honom påförda
utskyldsbeloppet.

§2.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des deras underhåll för innevarande års senare hälft
sålunda:
{Inom fattighuset.}
1:o förestånderskan Stina Hugg, för månad 3:50
2 Johanna Carlsdotter för månad 3:-
3. Soldat Ströms enka för månad 4:-
4. Anna Sofia Melin för månad 3:-
5. Brita Stina Slag för månad 3:50
6. Afskedade Soldat Brinks enka för månad 3:-
7. F. d. Soldat Sjögren för månad 3:-
8. Jan Petter Perssons enka för månad 3:-
9. Anders Andersson för månad 3:-
10. Jonas Janssons enka från Hagnesta för månad 2:50
11. F. d. Snickaren Lindqvist från Ärna för månad 2:-
12. Lennströms enka från Grönsta för månad 3:-
13 Enkan Lovisa Gustafsson för månad 3.-

{Utom fattighuset.}
1. Enkan Norgren på Kungsladugården, för månad 2:-
hvilket belopp från och med den 1 oktober utgår
med 3 Kronor i månaden
2 Carin Hedström från Tunafors, för månad 3:-
3. Lars Erssons enka i Ärna erhåller med vilkor att hon flyt-
tar till fattighuset som förestånderska, i månaden 3:50
vägrar hon detta så indrages underhållet.
4. Erik Anderssons enka från Skensta, för månad 3:50
5. Smeden Carlssons enka från Nytorp för månad 4:-
6. Anders Perssons enka för månad 3:-
samt erhåller den 1 Oktober till hyra 5:
7. Enkan Fredriksson från Hallingelund, för månad 1:50
8. Per Jansson med hustru från Hagnesta för månad 3:-
9. Gustaf Persson med hustru från Tunafors för månad 3:-
10. Enkan Anna Lindberg i Torntorp för månad 2:
11. Förre Soldat Svensson från Ånsöga för månad 5:
12. Enklingen Björkroth från Kalkberget för månad 3:-
samt erhåller den 1 Okt. ½ års hyreshjelp med 5:-
13. Per Jansson med hustru från Hagnesta för månad 3.
14 Quicks enka från Hugelsta för månad 3:
15. Sjuklige f. d. Soldat Sör för månad 5:-
16. Maskinisten Edlunds sjuka hustru för månad 10:-
17 Lars Jansson från Slagsta Soldattorp, hyreshjelp
för halfår 15:-

§3.
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestäm-
des deras underhåll för innevarande års senare hälft
sålunda:
1:o Magdalena Persdotters barn för månad 4:-
2. Maria Olsdotter vid Wintertorp för månad 3:-
3. Gustafssons enka i Gustafslund för månad 10:-
4. Pigan Wilhelmina Odes son Wilhelm för månad 4:-
5. Samma persons son August Fredrik hos Soldat
Krieg för månad 5:-
hvarjemte nämnden beslöt, att det för detta barn ut-
betalda understöd för årets första hälft jemväl skall
utgå af Kommunens Kassa och efter samma beräk-
ningsgrund som nu blifvit bestämd för årets senare
hälft.
6 Arbetaren Långs enka med 1 barn, för månad 2:-
7. Pigan Augusta Mathilda Larssons vid Gredby son
Axel hos arbetsk. Högberg vid Larslunda på
Qvinnersta egor, för månad 3:-
8. Enkan Maria Jonsdotters från Skirfall dotter-
son Carl Albert, för halfår 10:-
9. Maskinisten Edlunds dotter Anna hos Skrädda-
ren Larsson vid Ånsöga, för månad 5:-

Derjemte beslöt nämnden att för hvardera af de i
Barnhemmet intagna åtta barn skall betalas 5 Kro-
nor i månaden, hvarvid likväl iakttages att för
ett af dessa barn betalar dess fader 20 Kronor för
detta års senare hälft.

§4.
Beslöts att detta protokoll Skall justeras af
Herrar N. Werner å Skiftinge och C. O. Olsson i
Gredby.

Som ofvan.
/J, E, Olsson/

Justeradt
/Nils Werner/
/C, O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105846.

Personrelationer