Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämden i Kloster socken Samman-
träde i sockenstugan den 27.
Juni 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar ledamöter Anders Larsson, P. Larsson.
Nils Jansson, J. J. Jonson. Olof. Andersson.
E. G. Engström, O. Eriksson, P. G. Andersson.
och Aug. Eriksson.

§1.
Anders Perssons enka beviljades för näst-
kommande halfår 4 kronor i mån.

§2;
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades
för nästkommande halfår 2 kronor i mån.

§3.
Charlotta Pettersson Hällstugan beviljades
för nästkommande halfår
3 kronor 50 öre i mån.

§4.
Enkan Fredrika Andersson Haga med 3 minder-
åriga barn beviljades för nästkommande
halfår 5 kronor i mån.

§5.
enkan Augusta Sofia Carlström med 4 barn
beviljades för nästkommande halfår 8 kro-
nor i mån.

§6.
Björklunds barn beviljades för nästkom-
mande halfår 4 kronor i mån.

§7.
Till barnet Gerda Elisabeth från Helgesta
beviljades för nästkommande halfår
3 kronor i mån.

§8.
Till flickan Anna Malmsten hos Olof Anders-
son Röksta beviljades för nästkommande
halfår 4 kronor i mån.

§9.
Föredrogs Kjula Sockens kommunalnämds
hos Kongl. Majt och Rikets Kammarrätt
anförda besvär öfver Konungens Befall-
ninghafvandes i Södermanlands län,
utslag af den 26 sistlidne April
i målet angående sökt ersättning för
ett understöd af 8 Kronor lemnadt till
ogifta Magdalena Persdotter för hennes
oäkta son Frans August Nikolaus till
kläder under skolgången, samt den vidare
kostnad, som för henne och barn kun-
de ifrågakomma. - Då Kjula fattigvårds-
styrelse med de handlingar, som nu
voro tillgängliga icke kunde anses
hafva styrkt att understödet utgått
enl. 1 § gällande fattigvårdsförordning,
beslöt nämden att yrka de anförda
besvärens ogillande; och antogs sen af
ordförande uppsatt skrifvelse till förkla-
ring.

§10.
Upplästes Norrköpings stads fattigvårdstyrelses
sända räkning för dels understöd och hospi-
talsafgift utgifvet för sinnessjuke Anders
Petter Anderssons vård å Wadstenas hospi-
tal sedan den 31 Maj 1890. Upptagande
ett belopp af Sexhundratio (610) kronor
10 öre, hvilken person genom Kongl. Maj:ts
utslag af den 13 Oktober 1893. blifvit till-
dömd Kloster, nämden godkände den
upplästa räkningen och att betalningen derför
skulle tagas ur kommunalkassan.

§11.
Ordföranden, upplyste att Gustaf Adolf Andersson
från fattiggården med anledning af Doktor
E. W. Pallins föreskrift måst afsändas
till Hellby badanstalt för att om möjligt
återvinna sin helsa, nämden godkände
att kostnaden för första terminens bad
samt den utgift som kunde blifva för
kost som han nu erhöll på restaura-
tion, skulle för honom utgå ur kom-
munalkassan.

§12.
Förre soldaten Wiktor Feldts hustru Carolina
begärde hjelp till lasarettskostnad för sin man;
hvilken i nio veckor legat sjuk på Eskil-
stuna lasarett, hustrun upplyste att de
fortfarande voro här mantalsskrifna, att
hennes man var 57 år gammal, och att de
i Sex års tid varit bosatta vid lilla
Tidö i Hammarby socken der de fortfa-
rande hade sin bostad, af dessa upplys-
ningar ansågo nämden framgå att hon
icke tillhörde denna församling, hvarför
hennes begäran afslogs; och hänvisades
hon att söka sin rätt hos Hammarby
församling.

§13.
Som ledamoten Anders Eriksson i Qvinner-
sta från Sammanträdet uteblifvit utan
att suppleant tillstädes Kommit, fälldes
han att till Kommunens Kassa böta
2 Kronor.

§14.

§14.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och Aug. Eriksson Svista.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
August Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105847.

Personrelationer