Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 augusti 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstugan den
27 Aug. 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Carl Carlsson, P. Larsson. Anders Lars-
son, Anders Eriksson. P. J. Söderkvist, E. G.
Engström, J. J. Jonsson. Nils Jansson, O.
Eriksson och Olof Andersson.

§1.
För hustrun Christina Jansson från Helgesta
hvilken nu vore intagen å lasarettet, beslöt
nämden att kostnaden för hennes vårdan-
de derstädes skulle få utgå ur lasa-
rettsfonden, såvida ej friplats kunde
erhållas.

§2.
I skrifvelse hade provinsialläkaren Doktor
W. Mossberg anmält att ett i sanitärt hänse-
ende, för närboende och förbipasserande våd-
ligt träsk bildat sig vid och omkring
utloppet af det vattendrag, som på Kungs-
ladugårdens mark i närheten af bron öfver
Djurgårdsvägen mynnar ut i Eskilstuna å, all-
deles invid stadens gräns; och som tillräck-
ligt fall saknas stagnerar vattnet och
utbreder sig i den gyttgiga vassen der illa-
luktande samlingar ständigt finnas, påpekan-
de att någon annan utväg att afhjelpa den-
na olägenhet, hvilken han ansåg vara i sani-
tärt hänseende mycket stor, och som i
tider af farsot skulle kunna blifva mycket
ödestiger, icke funnes än att såsom Eskil-
stuna stad gjort inom sitt område, kanalisera och
strandsko ån genom träsket och sedan
fylla det sistnämnda, Nämden beslöt ålägga
vederbörande jordegare att särdelas i betraktande
af den hotande farsot som synes nalkas vårt
land sednast till den 1 Maj 1893. låta aflägsna
de faror för allmänna sundheten, som
genom förenämde träsk finnes, såväl för
närboende som för alla som passera
den lifligt trafikerande Djurgårdsvägen och rud-
dammgatan.

§3.
Till begrafningshjelp för pigan Elin Josefina Gus-
tafssons från Trumtorp oäkta barn beviljade nämden Fem
kronor.

§4.
Ordföranden erhöll i uppdrag, att af sysslomännen
å Fabrikör J. A. Eilitz Konkurs för September
månad försöka att få hyra den stuga, som
är belägen inom det område der Eilitska
villan fordom stod, att användas till skjuk-
barack i händelse af inträffad kolerafarsot

§5.
Understödstagaren Svensson hade hos ordföranden be-
gärt hjelp till en flaska medecin, nämden beslöt
att kostnaden derför skulle få utgå ur kom-
munalkassan med 70 öre

§6.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. Larsson Årby och C. Carlsson Röksta

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/P. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105842.

Personrelationer