Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 februari 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämden i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 27 Februari 1892.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter, C. Carlsson, O. Eriksson
Nils Jansson, Anders Eriksson, Anders Larsson
O. Andersson, E. G Engström, J. Jonsson.
P Larsson.

§1.
Föredrogs Fors sockens kommunalnämnds
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
yrkande att Kloster socken måtte åläggas
ersätta kostnaden för en piga Sofia Wil-
helmina Pettersson från Torpet Åsberget un-
der Åsby gård, hvilken vore intagen
på Eskilstuna lasarett, för såväl vård
å lasarettet, som ock hvad vidare
kunde för henne erfordras enl 1§ fattig-
vårdsförordningen, till förklaring i det-
ta mål upplästes en skrifvelse hvari
bestreds det gjorda yrkandet, på den
grund att hon vid anstäldt förhör
uppgifvit sig endast varit i detta sam
hälle från 24 Okt. 1889. till samma tid
1890 kom sedan till Eskilstuna der han
bort mantalsskrifvits för följande året.
nämnden godkände den upplästa skrifvel-
sen till förklaring

§2.
Till C. A. Hedström som med hustru och
4 barn hitkommit från Kjula, beviljade
nämden i understöd för mars, April
och maj månader, 15 kronor i hvarje
månad.

§3.
Ordföranden upplyste att han den 20:de i
denna månad till hustru Amalia Augusta
Birgersson hvilkens man vore intagen på
Eskilstuna lasarett och hon sjelf genom
företedt läkarebetyg vore oförmögen att
med arbete försörja sig och sina barn, måst
till henne utgifva i understöd 5 kronor, näm-
den godkände detta, men som hon antag-
ligen egde hemortsrätt inom Stenkvista kommun
beslöts att hos Konungens Befallningshaf-
vande göra yrkande om åläggande för näm-
de samhälle att återgälda det nu lem-
nade understödet, samt hvad vidare kan
komma att henne lemnas

§4.
Till begrafningshjelp för L. G. Eriksson
Ärsta, hvilken aflidit beviljade nämden 5
kronor och för hustrun beslöts bibehålla
samma understöd som förut eller tre kronor.

§5.
Ordföranden upplyste att han måst lemna fattighjo-
net Falk i anledning af att han varit under
större delen af Febr. mån. sängliggande sjuk
en tillökning i hans understöd med 1 krona,
nämden godkände detta; och beslöts att om
han genom arbete skulle kunna förtjena nå-
got till hjelp, han då skulle erhålla 3 kro-
nor i månaden för nuvarande halfår,
men deremot om han vore oförmögen till
arbete 4 kronor i mån. skulle till honom
utgå såsom understöd

§6.
Det uppdrogs till Herrar Anders Larsson
Grönsta och Olof Andersson Röksta
att om det funnes några klädespersedlar eller andra
saker efter de fattighjon, som aflidit nu detta år,
föranstalta om desammas försäljning

§7.
Som ledamoten P. J. Söderkvist från sammanträ-
det uteblef utan anmäldt laga förhinder eller
tillkallande af suppleant, så fälles han att
enligt §47. Kommunalförfattningen, hvilken
paragraf Kommunalnämden den 26 Januari 1889.
beslutit att tillämpa för uteblifvande, att böta
2 kronor till kommunalkassan.

§8.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J. Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J, J, Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 27 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105843.

Personrelationer