Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 september 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 september 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan
den 26 Sept. 1896.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar leda-
möter Joh. Engström. P. Larsson. G. W. Eriksson
Axel Andersson., Aug. Eriksson, Wiktor, Andersson.
And. Eriksson. P. E. Pettersson, och i st. för
Anders Larsson. Grönsta. var suppleanten Carl
Eriksson i Svista.

§1.
förre statdr. Lars Erik Ersson och hans hustru
företrädde och begärde att få kvarbo i
Eskilstuna, samt anhöll derjemte att få 5
kronor i mån som understöd från 1:st.
Oktober. nämden upphäfde sitt vid förra
sammanträdet angående dessa personer
fattade beslut, och beslöto att gå deras önsk-
ningar till mötes, emedan det icke för
kommunen kunde anses vara någon förlust,
understödet skulle således få utgå med
5 kr. i mån från 1 Oktober.

§2.
ordföranden upplyste att han för arbetaren
J. E. Carlssons dotter Lydia Carlsson från
Löfhagen den 14 sistl. September måst af-
lemna ansvarssedel till Eskilstuna lasarett
emedan fadern vore af svaghet urståndsatt
att förtjena medel till gäldande af
lasarettsafgiften, enl. prestbetyget hade
mannen hitflyttat hösten 1895 från Eskil-
stuna, och som hemortsrätten antagligen
vore Eskilstuna, skulle denna församling
lagsökas för kostnaden.

§3.
Ordföranden meddelade att nuvarande
egaren till Ömanstorp. Fröken S. Israelsson
från den 1 Oktober d. år derstädes uthyrt.
bostäder till tvänne familjer från Eskilstuna,
uti köpekontraktets 2 § är köparen särskilt
förbjuden att intaga hyresgäster, allt vid äfven
tyr att från lägenheten med hägnader
och varande hus genast utan ersättning
afflytta och till jordegarne afstå, om hyres-
gäster således intages gör nu nämde
egare sig skyldig till kontraktsbrott,
hvadan nämden beslöt förbjuda henne
att intaga några hyresgäster, allt vid
den risk som kontraktet innehåller,
och skulle protokollsutdrag härom tillstäl-
las S. Israelsson.

§4.
Upplästes utdrag af Helsovårdsnämdens i Eskilstu-
na den 1 sistl. September förda protokoll, hvari
förste Provinsialläkaren, Doktor G. Norberg.
vid senast hållna inspektion derstädes an-
hållit att nämden ville gå i författning
om att de å Kungsladugårdens mark i
Kloster socken alldeles invid stadens gräns
utanför gården n:o 77 befintliga svinhus,
hvilkas belägenhet invid staden vore helso-
vådligt, snarast möjligt bortskaffades,
med anledning deraf hade Helsovårdsnäm-
den i Eskilstuna öfverlemnat ärendet
till Kloster sockens kommunalnämd. den-
samma beslöt att i enlighet med Doktor
G. Norbergs föreskrifter ålägga egaren
till nämde svinhus att vid vite af
{Tio} kronor före den 1 inst. November
hafva bortskaffat detsamma.

§5.
Som ledamoten Carl Zakrisson från
sammanträdet uteblifvit utan att supple-
ant tillstädeskommit fälldes han att
till Kommunens kassa böta Två kronor.

§6.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
August Eriksson i Svista och Carl
Eriksson i Svista

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 september 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105841.

Personrelationer