Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 26 mars
1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter C. Carlsson, O. Eriksson,
J. J. Jonsson, And. Larsson. And. Eriksson
E. G. Engström, P. Söderkvist, Nils Jansson
P. Larsson och O. Andersson.

§1.
Som Hustru Hedström anmälde att det vo-
re omöjligt för henne med sin sjukliga
man och fyra barn att ha sitt uppehäl-
le på det understöd som de nu hade
femton kronor i månaden, beslöt nämden
öka understödet med fem kronor i månaden för April
maj och juni.

§2.
Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands län hade affordrat fattigvårdsstyrel-
sen förklaring angående en arbetare Anders
Petter Pettersson som enligt uppgift hösten
1886 skulle hafva varit bosatt vid Bryngels-
berg i Kloster socken; och för hvilken per-
son Ytter Selö församling hos Konungens
Befallningshafvande den 18 Dec 1891. sökt
åläggande för Stenkvista kommun att
återgälda utbetalt lazarettskostnad för ho-
nom med 11 kronor 70 öre; som personen
icke härstädes varit skrifven och icke
någon upplysning kunnat erhållas, om han
någon tid af de sednaste åren varit
här i församlingen bosatt ej heller hvarest
han nu kunde uppehålla Sig, så bestreds
alla fordringsanspråk som kunde vara
åsyftade på Kloster socken, ordföranden upp
läste en skrifvelse till förklaring och an
togs densamma af nämden

§3.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
C. Carlsson Röksta och And. Larsson Grönsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105839.

Personrelationer