Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 november 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra
sammanträde med komunal-
nämden i Sockenstugan
den 25 November 1899

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson
E Hagberg C F Lindkvist C Zakrison W. Anderson
Aug Holmgren E Olsson A Ahlborg

§1
C G Ros från Helgesta företrädde äfven vid
detta sammanträde med begäran om under-
stöd, men blef hans begäran tillsvidare afslagen
och uppdrog nämden åt ledamoten E Olsson att
hos Ros dotter och måg efterhöra huruvida de
nekade att lemna honom den hjelp han behöfde

§2
Föredrogs Stenkvista Socken till Kungl kammar-
rätten stälda besvär i målet angående enkan
Anna Olsson, och beslöt nämden att som
besvärstiden ej ännu vore ute skulle äfven af
kloster socken besvär i nämde mål anföras
hos Kungl kammarrätten för att söka ändring
i Konungens Befallningshafvandes dom

§3
Föredrogs Dretselkammarens i Eskilstuna till
Konungens Befallningshafvande stälda skrifvelse
rörande vissa olägenher vid de närmast stadens
vattenledning belägna gårdar vid Tunafors, och
uppdrog nämden åt Herr J Engström och under-
tecknad att uppsätta den af Konungens Befall-
ningshafvande i förenämda sak begärda förklaring-
en

§4
Med anledning af Dretselkammarens i Eskils-
tuna till Konungens Befallningshafvande
stälda skrifvelse beslöt nämden besöka det
af dretselkammaren i dess skrifvelse an-
gifna området för att förvissa sig om huruvida skäl
funnes för dretselkammarens klagomål. Wid efter
nämde besök fortsatt sammanträde uttalades
den meningen att nog vissa olägenheter här före-
låge och beslöts derför att de gårdsegare som hafva
sina gårdar belägna ofanför och närmast intill
Stadens vattenledning skulle åläggas att innom
3 månader hafva förlängt sina kloakledningar
så att de utmynna i mitten af ån, samt att
till samma tid hafva förskaffat sig lämpliga
soplårar och deri uppsamla sopor och afskräde
som sedan skall borlköras, så att ej, som
nu sker, stränderna förorenas af dylika
afskrädeshögar.

§5
Som ledamoten Axel Anderson från samman-
trädet uteblifvit utan att supleant tillkallats
fälldes han att till komunens kassa böta
2 Kronor

§6
Att justera detta protokoll utsågs ledamöter-
na C Zakrison och C F Lindkvist

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105832.

Personrelationer