Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 25
Oktober 1890.

Närvarande nämndens samtliga ledamöter.

§1.
Upprättades följande förslag till utgift och
inkomststat för Kommunen för näst-
kommande år

Utgifter.
Till Fattigvården - 3000 kr
Räntor och amoteringar
Jernvägslånet 886-84
Galléenska fonden 81-16. - 968-

Aflöningar
Till fjerdingsmannen 150-
Till Brandrotemästaren 30-
Till Uppbördsman till presterskapet 75-
Till Sekreteraren 100-
Till Presterskapet Jura Stolae 75- - 430-
Annonssering - 50-
Skrifmaterialier - 25
Oförutsedda behof - 127- - 4600 k:r

Inkomster
Som ej behöfva uttaxseras
Behållning från 1890 - 1500 k:r
af Klosterström - 1017-
Bränvinsmedel - 200-

Uttaxsering
af 17550 fyrkar à 12 öre 2106.
Beräknad afkortning 223. - 1883- - 4600 kr

§2.
Till sockenombud att bevista mantalsskif-
ningen valdes J E Olsson i Skiftinge hvil-
ken eger lemna uppgift på de personer som
böra befrias för erläggande af personella
utskylde.

§3.
Ordföranden hemstälde till ledamoten L
Olsson i Ånsöga om han vore villig
att redovisa det uppdrag han erhållit den
13 Mars 1886 att för kommunen på bästa sätt
realisera understödtagarne Edlund bo, och träf-
fades mellan Olsson och nämnden den öf-
verenskommelse att Olsson skulle till
kommunalkassan inbetala 65 kronor samt
sjelf erhålla återstående 50 kronor för af
honom innehafd fordran af Edlund.

§4
Landtbrukaren O Eriksson i Ånsöga företrädde
och anmälde att på hans egor boende förre
soldaten Falk och hans hustru, vore hustrun
sängliggande sjuk och mannen hade fallan-
desot hvarför de behöfde vård; och
uppdrogs åt ledamoten A Larsson i Grönsta
att om förhållandet taga kännedom och
på lämpligt sätt anskaffa nödig hjelp

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105833.

Personrelationer