Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 maj 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Klos-
ter socken sammanträde
i Sockenstugan den 25.
Maj 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter, Anders Larsson Axel Andersson
Wiktor Andersson, P. E. Pettersson. Aug. Eriksson
G. W. Eriksson, P Larsson, P. G. Andersson,
och suppleant Carl Eriksson i Svista
i st. f. Anders Eriksson i Qvinnersta.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster socken
att ersätta dem ett understöd som blifvit lemnadt
den 26 sistlidne April, utgörande
20 Kronor, till förre soldaten C. A. Wellén med anledning af att
han genom lungsjukdom vore oförmö-
gen att försörja sig, hustru och
7 minderåriga barn, nämden beslöt
då Wellén här egde hemortsrätt och
understödet utgifvits enl. 1§ fattig-
vårdsförordningen att ersätta detsam-
ma, samt allt det som vidare
1§ fattig-
vårdsförordningen, för honom och
hans familj kunde komma att behöf-
va utgifvas.

§2.
Som ledamoten Joh. Engström var från-
varande med giltigt förfall, emedan
han var utrikes vistande, befriades
han från erläggande af böter

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Larsson Grönsta och Carl
Eriksson Svista

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105831.

Personrelationer