Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 januari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 25 Januari 1902.

Närvarande undertecknad ordf. Samt
ledamöterna. Joh. Engström, A. Pettersson
J. Hulterström, A. Sahlin, C, Zakrisson
Aug Carlsson, Aug. Holmgren. Ax. Andersson
Edv. Olsson, A. Ahlborg.

§1.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i
Stockholms läns utslag, hvarigenom
Norrtelje stad blifvit frikända att
betala Kloster ersättning för å Nyköpings
hospital vårdade Knut Hilmer Jansson.
från Hvilsta, nämden beslöt att deröfver
hos Kongl. Majts. och Rikets Kammarrätt
anföra besvär.

§2.
Föredrogs Stockholms stads fattigvårdsnämd
gjorde anhållan om ersättning af begraf
ningsomkostnad för Gustaf Oskar Norrman,
samt ersättning för hustr. Johanna Maria
Norrman och hennes barn med 10 Kr. i
mån. fr. den 28 Aug. 1900. nämden god-
kände att betala 15 Kronor begrafningsom-
kostnad, men bestred för hustrun ersätt-
ningen fr. 28 Aug. utan först från
den 2 Oktober då läkarebetyget utgif-
vits.

§3.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallninghafvande gjorda ansökan
om åläggande för Kloster att ersätta dem att
den 31 Dec lemnadt understöd af 10 Kronor
samt 90 öre till medicin till ogifta Clara
Kristina Thunström från Ödlan 3. å Odenssala
gärdet, samt allt det vidare som komme
att behöfva utgifvas, Som Thunström hvilken
var 21 år bott vid Fridnäs i 2½ år
före sin inflyttning till Eskilstuna. och
då det var styrkt att understödet utgått
enl. 1 § fattigvårdsförordningen, så god-
kändes krafvet.

§4.
Då en del låntagare ur kommunens kassor.
framställt begäran om räntenedsättning
så beslöt nämden, med anledning af
att räntan var i fallande, att nedsätta
räntan å 1:sta inteckningar till 5% samt
å inteckningar med borgen till 5½ %. räk-
nadt från 1 April d. år.

§5.
Som ledamoten J Engström upplyste att han vid förra
sammanträdet hade giltigt förfall för
sin frånvaro. så befriades han från
böters erläggande.

§6.
Att justera detta protokoll valdes A. Ahlborg
och Edv. Olsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105828.

Personrelationer