Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens sammanträdei
sockenstugan den 24. Oktober
1903.

Närvarande undertecknad, samt ledamöter-
na. A. Pettersson, C. A. Olsson, A. Sahlin.
J. H Engström, C. Sundkvist, Edv.
Olsson, C. Zakrisson. L. A. Carlsson,
Ax. Andersson, A. Ahlborg.

§1.
Upprättades följande utgifts och inkomst-
stat för Kommunen för nästkomman-
de år.

{Utgifter.}
Räntor och amoteringar.
till Jernvägslånet. 950.
Folkskollärarnes pensionsinrättn. 1563,08
E. Eriksson Ånsöga. 500, 3013,08.

{Aflöningar.}
Fjerdingsman. 500.
Polisuppsyningsman. 500.
Helsovårdstillsyningsman. 200.
tillsyningsmännen vid fattigg. 100.
barnmorskan. 100.
uppbördsman af prestersk. utskylder. 75.
löner till tjenstfolket, samt kost. 2000.
legodagsverken. 250.
sekreterarearvode. 500.
porto och skrifmaterialer. 25.
utskylder. 300.
Underhåll af hus och inventarier 700.
hyra för arrestlokalen. 100.
Underhåll af 45 hjon. á 40 öre 6570
Understödstagare utom fattigg. 3500.
Hospitalsafgifter. 365.
50 famn. ved. à 9 Kr. 450.
Annonsering. 100 - 16335.00.
Transp. 19348,08
Transport. 19348,08
belysning vid Tunafors. 200.08
beräknad. afkortning. 2000 08
oförutsedda behof 1179.92
S:ma Kronor. 22728:00

{Inkomster.}
af fattiggården 3200.
Räntor. 1200.
Barnhemskassans Räntemdel. 700.
andel af till Kongl. Stats-
Kontoret influtna bränvins
minuthandels och utskänk-
ningsafgifter. 900.
af 49200. fyrk à 34 öre 16728.
S:ma Kr. 22.728.

§2.
Beslöts att kontraktet som rör arrest
lokalen vid Tunafors skulle uppsägas
emedan nämnden ansåg 100 kronors hyra
för dyrt., om egaren till densamma
ville vara nöjd med 50 kronor i
hyra skulle det få fortfara, Kon-
traktet skall uppsägas sednast den
30 Juni 1904. i annat fall gälla
detsamma ett år till från 1 augusti.

§3.
Ordföranden meddelade att han måst
utförda ansvarsförbindelse för. C. O. West-
holm. från Carlslund. N:o 2. hvilken vår-
dades å lasarettet i Eskilstuna. nämn-
den godkände detta, men skulle Eskil-
stuna stad eller annat vederbörande
samhälle sökas för kostnaden.

§4.
ledamoten A. Sahlin. anhöll att för Enk.
Svenssons barn. från Furuhäll N:o 6. skulle
fås medel till skodon af hundskattekas-
san, det upplystes af Sahlin att hon
hade understöd från staden, nämnden
afslog derföre att lemna något
bidrag, då Eskilstuna stad lemnade
sådant. och hon egde hemortsrätt
derstädes.

§5.
Enkan Ida Sofia Molin från Carlslund. N:o 2.
med fyra minderåriga barn företrädde och
anhöll att få ett understöd af femton
(15) Kronor. hon företedde läkarebetyg
att hon på grund af sjukdom vore
oförmögen att genom arbete försör-
ja Sig och Sina barn, nämnden
beviljade detta understöd, samt allt
det som vidare kunde komma att
utgifvas enl. 1 § fattigvårdsförordningen,
men skulle Eskilstuna stad derifrån
hon inflyttat hit den 1/10 1903. och
hvarifrån hon erhållit understöd 1901
1902 - 1903. sökas för kostnaden.

[MARG: Enk. Molin har hemortsrätt
i Falu stad i anledning af
utslag den 15/10 1901. med staden.]

§6.
Att justera detta protokoll valdes A.
Ahlborg och Ax. Andersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeradt. /A, Ahlborg,/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105827.

Personrelationer