Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juli 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juli 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Kloster Socken sammanträde i Socken-
Stugan den 25 Juli 1885.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. J. Söderqvist
Alfr. Larsson, N. Werner
C. Olsson, L. E. Olsson,
C. O. Olsson, O. Olsson

§1.
I skrifvelse af den 10 dennes hade Provinsialläkaren
Doktor V. Mossberg anmält, att å det jordområde
å Kungsladugårdens egor som ligger invid vä-
gen från Munktells verkstad till Thorshälla Strax
i närheten af Eskilstuna Stad finnas ständiga
upplag af latrinspillning m. m samt att dessa
upplag ej blott äro för de närboende och förbi
passerande ytterst obehagliga utan äfven kunna
blifva skadliga för helsan derigenom att från
dem smittoämnen till flera svåra sjukdomar
kunna spridas, och dessutom äro för Snygghet
och god ordning stötande. Med anledning af allt
detta beslöt nämnden förelägga innehafvaren af
detta ifrågavarande jordområde trädgårdsmä-
staren Johansson att vid vite af Tio Kronor
inom fjorton dagar efter delfåendet af detta
beslut antingen hafva låtit bortföra den der
nu upplagda latrinen eller ock låtit täcka
och blanda densamma med lämpliga ämnen i tillräck
lig mängd att Stank derifrån ej må spridas,
hvarjemte Johansson vid lika förelägges att
framtiden ej upplägga latrin eller annan
orenlighet utan att vara så blandade som ofvan
föreskrifvits.

§2.
Sjuklige maskinisten Edlund företrädde inför nämn-
den och begärde att på Kommunens bekostnad blifva
intagen på lasarettet för erhålla vård; och beslöts
uppdraga åt ordföranden att lemna honom s. k.
ansvarssedel för intagande å lasarettet.

§3.
Som fattighuset erfordrar en grundlig reparation
beslöt nämnden ingå till Kommunalstämman
med begäran om medel härtill samt för inredande
af ett gafvelrum på vinden; och utsåg nämnden
åt sina ledamöter Herrar C. O. Olsson i Gredby och
L. E. Olsson i Ånsöga att uppgöra ett förslag och
beräkning öfver kostnaden härför för att för Stäm-
man framläggas; skolande möjligen blifvande ut-
gifter för detta förslags uppgörande ersättas af
KommunalKassan.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson,/

Justeradt:
/Nils, Werner/
/C, O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 25 juli 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105829.

Personrelationer