Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i sockenstugan den
24 Augusti 1901.

Närvarande undertecknad. ordf samt Herrar
ledamöter. A. Ahlborg, A. Sahlin, och Axel
Andersson.

§1.
Föredrogs Helgesta Sockens fattigvårds-
styrelses hos Konungens Befallningshaf-
vande gjorda ansökan om åläggande
för Kloster att återbetala dem lemnat
understöd åt enkan Ida Lundgren och
hennes två minderåriga barn, dotter
Cecilia Charlotta född 15 april 1898 samt
Ebba Julia född 16 Juli 1900, understödet
var dels lemnadt till läkarearvode
medecin, sjukvård och begrafningshjelp
för hennes aflidne man, samt fordra-
des vidare 1,50 om dagen för henne
och barnen från den 7 augusti d. år.
Ordf uppläste en skrifvelse, hvari krafvet
till alla delar bestreds på den grund att
det icke styrkts att understödet utgått
enl. 1 § fattigvårdsförordningen, nämden
godkände detta.

§2.
Pigan Carolina Helena Charlotta Flodkvist
senast Kyrkoskrifven vid Djursta, sedan
Nov. 1900 "på socken" företrädde och begärde
Sex Kronor i mån. till hjelp emedan hon
vore sjuklig. hon hade för njurlidande
undergått operation och enl. Doktor
Alms intyg ännu under antagligen
rätt lång tid oförmögen att genom
arbete försörja sig, hennes framställ-
da begäran beviljades med Sex Kronor i
mån från 1 Augusti.

§3.
Beslöts att de ledamöter som varo frånvaran-
de icke skulle bötfällas.

§4.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
Axel Andersson och A. Ahlborg.

som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt: /Ax. Andersson/
/A, Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105824.

Personrelationer