Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 februari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 februari 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid kom-
munalnämndens i Klos-
ters socken sammanträde
i Fattiggården den 24 Febr. 1906.

Närvarande undert. Ordf. samt ledamöterna
H. Engström, Aug. Pettersson, Herm. Vänner-
dahl, O. A. Neuman, Aug. Karlsson. Alb. Jans-
son, Arvid Olsson, och C. G. Sundkvist.

§1.
Till justeringsmän valdes H. Engström
och Herm. Vännerdahl.

§2.
Föredrogs Eskilstuna stads hos Konungens Be-
fallningshafvande gjorda anhållan om ålägg-
ande för Klosters socken att ersätta dem läm-
nadt understöd 15 kr. till
hustrun Amalia Eriksson samt 3 kr. 61 öre till
medicin åt hennes minderårige son Folke Napo-
leon. Mannen hade rymt från familjen i Janu-
ari mån i år. Familjen äger fortfarande hem-
ortsrätt inom Klosters socken på den grund att
understöd tilldelades dem i Okt. mån. 1904, men,
emedan hustru Eriksson yttrat, att hon ej vore
sjuk utan fullt arbetsför och att de personer hon
arbetat hos varit fullt belåten med hennes arbete
samt, då läkarebetyget ej föregaf viss sjukdom
utan blott allmän svaghet ansåg Nämnden att un-
derstödet ej utgått i enlighet med 1§ fattigvårdsför-
ordningen och beslöt för den skull att bestrida krafvet.

§3.
Uppdrogs åt ordf. jämte tillsyningsmännen,
att till nästa sammanträde utreda frågan an-
gående inköp af ett par oxar eller en häst till
fattiggården.

§4.
Meddelades, att Landstingets kamrerare insändt
en räkning å 50 kr. utgörande kosthållsbidrag under
läsåret 1905-1906 för å Manilla intagna döfstumeleven
Johan August Bertil Johansson. Fadern är verk-
tygsarbetaren Johan Konrad Johansson från Lilla
Nyby i Kloster, men genom undersökning af un-
dertecknad och V. Hammarin har utrönts att han
saknar medel att erlägga nämnda kostnad och
beslöt Nämnden därför att för innevarande läsår
inbetala beloppet.

§5.
Beslöts att anmoda Kommissionslandtmätaren Dehn
att göra en kopia öfver den af honom förut upp-
rättade tomtkartan öfver den s.k. Ömansbacken m. m.
å Bahlsta ägor och skall kopian endast omfatta
Ömanstorpet och därintill belägna backe; och skall,
sedan kartan blifvit upprättad, förseglade köpe-
anbud infordras öfver hela backen med undan-
tag af torpet och skola anbuden vara aflämnade
till första sammanträdet i inst. Maj månad.

§6.
Axel Andersson och C. A. Olsson voro frånvarande
med giltigt förfall.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Herm. Wännerdahl./
/Joh, H, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 februari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105825.

Personrelationer