Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal Nämnden
i Klosters Socken den 24 Augusti 1872.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

Frånvarande utan anmäldt förfall, Herr Zimmerman, A. W. Noreus och
Carl Carlson i Röksta.

{§.1.}
Sedan Stadsfullmäktige i Eskilstuna upprättat och Kongl
Maj:ts Befallningshafvandes fastställelse underställt ett förslag
till ny Brandordning för Eskilstuna Stad; samt, i anledning
af det deri ifrågaställde stadgandet om samma reglementes
tillämplighet på ej mindre Klosterström, Stensborg
och Tunafors i Klosters socken, än i öfrigt alla lägenheter
inom Klosters och Fors socknar, hvilka funnos eller blefvo
bebygda inom ett afstånd af 300 fot från stadens gräns,
yttrande i detta afseende blifvit infordradt från Kom-
munalNämnden i Klosters Socken; så företogs nu till
behandling detta ärende.

Nämnden beslöt afgifva den förklaring att å dess
sida ej något vore att erinra mot ifrågavarande förslag;
dock att, der åbyggnad på ofvannämnde
ställen, eller inom 300 fot från stadens gräns, funnes eller blefve mot
brandskada försäkrad i Bolag med reglementen, hvilka
i något fall voro stridande mot den begärda Brandordnin-
gen för Eskilstuna Stad, denna sistnämnda i sådana
fall icke må hafva tillämplighet för samma lägenhet.

{§.2}
Nämnden delgafs Eskilstuna SundhetsNämnds åläggande
att till afträdet i Socknens fattighus skulle anskaffas lår
samt gödselstaden förses med tak.

Nämnden fann lämpligast att uthuset i fattighus
gården upphöjes en aln, för att ordentlig gödselkista kan
anbringas; och beslöts att sådan åtgärd skulle vidtagas
samt pudrettberedning derefter derstädes ordnas.

{§.3.}
Wid fattighusgården skulle anbringas nu felande
staket.

{§.4.}
Nämndens Ordförande skulle ordna om verkställighet
af besluten i de tvenne föregående § §.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 24 augusti 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105823.

Personrelationer