Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 februari 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 23 Februari 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter P. Larsson. G. W. Eriksson. And. Eriksson
P. E. Pettersson. Wiktor Andersson. And. Larsson.
Aug. Eriksson, Axel Andersson och P. G. Andersson.

§.1.
Fors fattigvårdsstyrelses anspråk på ersättning
af Tio (10) Kronor för lemnadt understöd till
Tyra Susanna Lagerkvist godkändes.

§2.
Smidesarbetaren Axel Molander i Eskilstuna
var denna dag kallad att inställa sig
inför fattigvårdsstyrelsen för att med an-
ledning af att han nu erhållit arbete
på en fabrik höras öfver om han
sjelf kunde taga vård om sina tre
barn, som på kommunens bekostnad
voro utackorderade, sonen Axel Georg.
född 1889 1 Aug. mot 7 kronor i mån, Tore Gabriel
född 1891. den 20 November mot 8 kronor
i mån dotter Elsa Maria född 1894 den
24 Maj mot 8 kronor i mån. derom till frå-
gad förklarade han att det nu genast
vore omöjligt för honom att taga dem
och ej heller att lemna något bidrag.
emedan hvad han förtjenade behöfde han
använda, för att inköpa eget hushåll,
han skulle få en hushållerska den 24
April till sig och lofvade han att taga
alla barnen till sig den 1 Maj detta år.
samt derefter till kommunen återbetala
alla de kostnader som den fått
vidkännas för hans barn, på så sätt att
han hvarje aflöning betalade En (1) krona
50 öre, de hade 25 aflöningar för året och
skulle summan årligen blifva Tettiosju (37)
Kronor 50 öre. nämdens beslut blef att
kommunen till den 1 Maj skulle betala
utackorderingsafgiften för barnen, samt god-
kändes i öfrigt de af Molander nu inför
fattigvårdsstyrelsen gjorda erbjudningarna.

§3.
Som ledamoten fabrikör Joh. Engström
från sammanträdet uteblifvit utan att
suppleant tillstädeskommit, fälldes han
att till kommunens kassa böta {Två}
(2) Kronor.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och P. E. Pettersson.
Ärna.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105818.

Personrelationer