Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Kloster socken
den 23 April 1864.

{§1}
Konungens Befallningshafvande hade infordrat Kommunal-
Nämndens yttrande öfver Eskilstuna Stadsfullmäk-
tiges samt Källarmästaren Alfred Törnbloms
ansökning, att vid Eskilstuna Stads sommarlust-
ställe Djurgården eller Intagan måtte, i likhet
med hvad föregående år egt rum, under instundande
sommarmånader, eller från den 1 Maj till 1 October,
från klockan 6 på morgnarna till klockan 11 på
aftnarna, få idkas så kallad utvärdshusrörelse
med utskänkning af spirituösa drycker, dock
med den inskränkning att bränvin endast afyttras
vid måltider åt spisande gäster; och efter
föredragning af detta ärende beslöt Kommunal-
Nämnden det ytrande i saken, att Nämnden emot
den ifrågavarande ansökningens bifallande icke
hade något att erinra.

{§.2.}
Föredrogs en till Ordföranden inom sistlidne Mars
månads utgång ingifven så lydande ansökning

"Till Kommunal Nämndens Ordförande i Kloster socken
På grund af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående
vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända
eller distillerade spirituösa drycker af den 18 December
1863, §. 14. , för jag härmed hos Kommunal Nämndens
Ordförande göra framställning derom, att rättighet till mi-
nuthandel med bränvin inom denna socken, under en
tid af tre år, räknadt från den 1:sta November detta
år, måtte blifva å ett ställe tillåtet, samt om bifall till
minuthandel med bränvin under nämnde tid af
Kommunal Nämndens gifves den trakt utsättes, hvarest
minuthandel, får utöfvas. Häljesta i Kloster
S:n den 26. Mars 1864. /A. P. Andersson./"

Kommunal Nämnden, häröfver hörd, afgaf det
yttrande med öfvervägande pluralitet, att ifrågavarande
ansökning skulle tillstyrkas, och bestämde, att
den sökta rättigheten skulle utöfvas i trakten
af Ömanstorp, som ligger på Bahlsta egor.

/J. A. Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justerat
/L; P; Åkerman/
/And, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 23 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105817.

Personrelationer