Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster sockens
sammanträde i Sockenstugan
den 22 September 1888

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
Baron A Leijonhufvud, C Carlsson, C. Olsson, A Larsson,
C O Olsson, L Olsson, P J Söderqvist, P Larsson och
O Andersson.

§1.
I Anledning af Westerås fattigvårdsstyrelses
hos vederbörande gjorda framställning om åläg
gande för Kloster Socken att gälda hemsänd-
ningskostnad till Eskilstuna för förre pigan
Augusta Josefina Pettersson, Beslöt nämnden
bestrida krafvet.

§2.
Enkan Eriksson företrädde och begärde
understöd för sina barn, och beslöts hon
skulle för dessa erhålla tre kronor i måna-
den och erbjöd Baron Leijonhufvud hon kunde
få bostad af honom vid Brickstugan.

§3.
Ordföranden delgaf nämnden att tvisten rö-
rande Tunafors Rakknifsfabrik blifvit af såväl
Konungens Befallningshafvande som Länets Pröf-
ningsnämnd afgjord till Kloster Sockens Fördel

§4
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Carl Carlsson och Olof Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J E Olsson/

Justeradt
/Olof Andersson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105816.

Personrelationer