Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken samman
träde i sockenstugan den 22 Sept.
1894.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar leda-
möter A. Larsson, O. Eriksson, J. J. Jonsson, P. G.
Andersson, Aug. Eriksson, And. Eriksson, Nils
Jansson, O. Andersson, suppleant G. W. Eriksson
Stjernholm i st. för E. G. Engström

§1.
Upprättades följande Utgifts och Inkomststat för
kommunen för nästkommande år.

{Utgifter}
{Räntor och amoteringar:}
till Jernvägslånet 900,00
till Gallénska fonden 81,16.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättn. Stockholm. 1310,46.
till Inteckning i fattiggården å 10,000 Ränta derå 500.00.
till Ökning af lånet hos Folkskollärar-
nes Pensionsinrättn. Stockholm med 5,000
kronor, att användas {dels} till betalning
af materialer, som redan användts för
byggnader samt till ännnu ogjorda byggnader
vid fattiggården, Ränta och amot. derå 262,00.
Inbetalning af sjukstugulånet 2000.00.
11 mån 12 dag ränta derå till 1 Aug. 1895. 95.00 5148,62.

{Aflöningar}
till Fjerdingsman 150,00.
till brandrotmästare 30.00
till Uppbördsman till Presterskapet 75,00.
till sekreteraren 200.00
till Porto och skrifmaterialer 25,00.
till Presterskapets Jura Stolé 75.00
till annonsering 100.00
till tjenstpersonalen vid fattiggården lön och kost - 800.00.
Transp. 1455.00 - 5148,62.
{Utgifter}
Transp. 1455,00. - 5148,62
till legodagsverken 50,00.
till utskylder 260.00.
till underhållskostnad å inventarier 200.00.
till underhåll af 33 hjon à 37 öre pr. dag. 4455,00.
till understödstagare utom Fattiggården 800,00.
till Hospitalafgift för fyra personer 730.00.
till Barnhemmet 300.00.
till afkortningar 100.00.
till oförutsedda behof 224.23. - 8574.23
Sma Utgifter, 13722,85.

{Inkomster.}
af Klosterström 1017.25.
af Fattiggården 3200.00.
af gamla fattighuset hyresafkortning 250.00.
af bränvinsmedel 300.62.
af 22,389. fyrkar à 40 öre pr. fyrk. 8955.00.
S:ma Inkomster 13722.85.

§2.
Delgafs nämden Konungens Befallningshafvandes
utslag i målet emellan Eskilstuna stad och
Kloster angående af de i först nämda samhälle
lemnadt understöd till smidesarbetaren Axel
Molanders 4 minderåriga barn; och hade
Kloster blifvit ålagda att ersätta dem allt hvad
de redan utgifvit, samt vidare kan kom-
ma att utgifvas, nämden beslöt att icke
deröfver anföra besvär.

§3.
Till f. d. arb. Anders Svensson från Hagnesta Soldattorp
som var mycket sjuk, samt i behof af daglig
skötsel beviljades 4 kronor i mån. från 1 Oktober
till årets slut, med det vilkor att om
Svensson tillhörde någon sjukkassa, hvilket
af en del ledamöter troddes, och derifrån
erhöll hjelp, något understöd från socken då ej skulle
utbetalas

§4.
Nämden anslog 20 kronor att användas till Skafferi
i gamla fattighuset och uppdrogs åt G. W. Eriksson
Stjernholm att för denna summa anskaffa materia-
ler, samt ombestyra uppsättning deraf.

§5
Som ledamoten Per Larsson Årby från sammanträ-
det uteblifvit utan att suppleant tillstädeskom-
mit, fälldes han att till Kommunes kassa böta
2 kronor.

§6.
Att justera detta protokoll utsågs Herrar G. W.
Eriksson Stjernholm och P. G. Andersson Måsta

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/P, G, Anderson/
/G, W, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105815.

Personrelationer