Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 otober 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 otober 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken
den 22 Oktober 1870.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr A. Aulin
Herr Zimmerman
Herr Olof Ersson i Ånsöga
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr A. V. Noréus
Herr A. F. Kohlström
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

{§.1.}
Uppsattes följande utgifts- och Inkomstförslag
för Klosters socken under år 1871.

1:o {Utgifter.}

Till fattigvården, omkring - 2000.
Till Orgelnisten och klockaren - 200:-
Till Kyrkovaktaren - 23.-
Till Orgeltramparen - 17.-
Till Ny Kyrkobyggnad - 35:-
Till Räntemedel å Kommunens skuld - 235.-
Till Fjerdingsmannen - 90.-
Till Skrifvarebiträde m. m. - 75:-
Till Barnhembyggnad - 500.-
Till Amortering å Grafkassans skuld - 67:-
Till Amortering af socknens öfriga skulder - 400. 1642.
Till Oförutsedda behof - 425:-

Summa Utgifter Rd [Riksdaler] 4067

2:o {Inkomster}

a.) Beräknade räntemedel från Galléenska kassan 574.-
b.) Uttaxering för fattigvårdens behof:
personlig afgift efter 50 öre för man och 25 öre
för qvinna, förslagsvis 200:-
Af Statdrängar och jordtorpare i 1 rd,
handtverkare, Inhyseshjon och Backstu-
gusittare à 2 rd, beräknadt till - 80.-
för 900 fyrkar af Klosterström á 6 öre - 54.-
för 9100 fyrkar af öfrige församlingsboer á 12 öre {1092:-} {1426}

motsvarande fattigvårdsbehofvet - 2000:-

c) Uttaxering till Amortering å Grafkassans
skuld:
1 Rd för hvarje oförmedladt mantal samt personlig
afgift efter kyrkostämmas beslut - 67:-
d.) särskild uttaxering till amortering af Kom-
munens öfriga skulder:
4 öre å 10000 fyrkar - 400.-
e) Uttaxering till öfriga Kommunalbehof:
16 öre å 10000 fyrkar 1600.
Rmt [Riksmynt] Rd 2067
Summa Summarum Rd 4067:-

{§.2.}
Det mot Kloster Socken framställda påstående, att
socknen måtte till fattigförsörjning emottaga arbets-
karlen Gustaf Gustafsson, skulle bestridas,
på den grund att Gustafsson varit mantalsskrif-
ven i Fors Socken för åren 1868 och 1869 samt
sistnämnde året derstädes förvärfvat sig för-
försörjningsort, och emedan Gustafsson, genom
vistelsen vid Trumtorp i fem månader från
November 1869 till April 1870, icke i
Klosters Socken kunnat förvärfva sig
försörjningsort för år 1870.

{§.3.}
Jonas Nilssons Enka vid Tunafors skulle
intagas i fattighuset och åtnjuta fattigdel
derstädes.
Samma dag uppläst och justeradt:

{§.4.}
Catharina Hedstrand vid Tunafors
skulle erhålla understöd med 1 rd i månaden.

{§.5.}
Sven Larsson med hustru vid Grönsta, som hafva
1 lispund mjöl i månaden jemte hyreshjelp 1 rd,
beviljades nu det tillägg i understödet, att
de, förutom hyrespengarne, skulle få 2 lispund
mjöl i månaden från den 1 instundande November.

{§.6.}
Lars Erssons enka i Ärna erhåller understöd
med 1 lispund mjöl i månaden från 1 instundande
November.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/

/Adolf Aulin./
/A F Kohlstöm./
/Olof Ericson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 otober 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105814.

Personrelationer