Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 november 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 november 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Klosters Socken,
uti tingshuset i Eskilstuna, den
22 November 1873.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Baron A. K:son Leijonhufvud
Herr O. Olsson på Skiftinge
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr A, V, Noréus
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Jonas Ersson i Sahl.

{§.1.}
Angående den beslutade upplåningen för Klosters
Sockens teckning af aktier i Oxelösund- Flen- Westman-
lands Jernvägsaktiebolag, upplyste Ordföranden,
{att} samma lån icke kunnat erhållas uti Fors´
Sockens Galleenska fond; {att} underhandling derefter
öppnats för lånets upptagande i Stockholm med den
påföljd, att Stockholms Stads Sparbank erbjudit
sig lemna lånet mot 5½ procent ränta och 1 procents
amortering, dock att hela lånet, i händelse af behof,
finge af Sparbanken på en gång uppsägas till inbetal-
ning efter sex månader.

Wid förnyad underhandling med Styrelsen för Öster
och Wester Rekarne Häraders samt Thorshälla stads
Sparbank, som har säte här i Staden, hade det besked
erhållits att ifrågavarande lån kunde
i samma Sparbank bekommas mot alldeles ena-
handa vilkor, som Stockholms-Sparbanken före-
skrifvit.

Wid de förhållanden, som sålunda förekommit,
beslutade Nämnden att upptaga lånet i Rekarne
Häraders och Thorshälla stads Sparbank på
vilkor: att å beloppet FemtonTusen riksdaler årli-
gen den 31 December till Sparbanken erlägges {Sex
och en half procent}, hvaraf En procent utgör kapi-
talinbetalning och Fem och en half procent ränta,
enligt en wid skuldsedeln gjord uträkning, intilldess
den genom kapitalinbetalningarne med derå inberäknad
ränta hos Sparbanken uppkomna behållning uppgått
till belopp, fullt motsvarande lånesumman 15000 rd [riksdaler];
dock att Sparbanken, i händelse af behof, egde
rätt att uppsäga lånet till inbetalning efter sex
månader.

Nämnden uppdrog åt Ordföranden att under-
teckna skuldsedeln å förestående lån, samt att
å Nämndens vägnar tillika granska den amorte-
ringsplan för lånet, som upprättas.

{§.2.}
Då fem procent ränta erhålles på de förskotts-
vis inbetalade teckningsmedlen till jernvägen, såvida
hela teckningen fullt inbetalas inom detta år; så
beslutade Nämnden, hvilken genom det ofvannämnda lånet
dertill får tillgångar, att, så snart lånet utfaller, på en
gång inbetala Klosters Sockens jernvägsteckning.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Jonas Ericsson/
/A, V, Noréus./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 november 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105812.

Personrelationer