Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämndens i Kloster socken samman-
träde i sockenstugan den 22 Oktober
1904.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamö-
terna J. H. Engström, A. Sahlin, A. Pettersson,
C. Zakrisson, Aug Carlsson, G. Sundkvist, Ax.
Andersson, A. Ahlborg Edv. Olsson.

§1.
Upprättades följande utgifts och inkomststat.
för kommunen för nästkommande år.

{Utgifter.}
Räntor och amoteringar.
till Jernvägslånet 950.
Folkskollärarnes pensionsinrättn. 1563.08
å Inteckning. i fattiggården 500.08 3013.08.

{Aflöningar}
Fjerdingsman 500 08
Polisuppsyningsman. 500.08
Helsovårdstillsyningsman 200 08
tillsyningsmännerna vid fattigg. 100 08
barnmorskan 100 08
Uppbördsman af prestersk. utskylder. 75 08
löner till tjenstfolket. samt kost. 2000 08
legodagsverken. 400 08
Sekreterarearvode 500 08
porto och skrifmaterialen 25 08
utskylder. 300 08
Underhåll af hus och inventarier. 1000 08
Underhåll af 48 hjon à 40 öre 7008 08
Understödstagare utom fattiggården 2800 08
Hospitalafgifter. 365.08
80 famn. ved. à 9 kr. 720 08
Annonsering 150 08
belysning vid Tunafors. 200.08
beräknad afkortning 2500.08
Oförutsedda behof. 1003.92 20446 92.
S:ma Kr. 23.460.00.

Inkomster.
af fattiggården 3200.
Räntor 1200.
Barnhemskassans Räntemedel. 700.
andel af till Kongl. Statskontoret
influtna bränvins minuthandels
och utskänkningsafgifter. 900.
af 57300 fyrk. à 20 öre 11460.
kassabehållning. 6000
S:ma Kronor. 23460.

§2.
Till. Enk. Matilda. Janssons begrafning Lin-
desnäs beviljades Tolf. (12) kronor, Samt
dessutom ersättning till likkista.

§3.
Enk. E. M. Lundberg. Furuhäll beviljades 2 par
kängor till sina barn, som går i skolan
att utgå af hundskattekassan, det uppdrogs
åt A. Pettersson Hannelund att anskaffa de-
samma.

§4.
Föredrogs Husby sockens till Kongl. Kammar-
rätten anförda besvär öfver K. B. Havandes
utslag. hvarigenom Husby. blifvit ålagda
att betala till Kloster. hvad som utgif-
vits till Enk. Augusta Thunberg. från Frid-
näs, "Husby, socken ansåg Thorshälla socken
vara den skyldige", nämnden uppdrog
åt ordf. att afgifva förklaring i målet

§5.
Föredrogs Wilh. Hammarin, Axel. Ek. F. O.
Carlssons förslag till ändring af § 5 och § 21.
i reglementet för sockens fattiggård af
följande lydelse

§5.
För att hafva närmare tillsyn vid fattiggården
utser Kommunalstämman två af inom
Socknen bosatte män för ett år i Sänder,
dock kunna dessa tillsyningsmän återväl-
jas, men och entledigas före sagde tids
utgång, allt efter som de anses lämp-
liga för denna syssla. Dessa tillsynings-
män skola ansvara för att de relgementen
som finnas för fattiggården efterlefvas. De
skola dessutom framkomma till Kommunal-
nämnden med förslag till sådana ändrin-
gar och anordningar, som kunna vara
af nöden vid en tidsenlig fattiggård.

§21.
Förslag till ändringar i eller tillägg till
detta reglemente kunna framställas vid.
allmän kommunalstämma och först vid
nästa extra eller ordinarie stämma pröf-
vas och afgöras.

Nämnden beslöt, enhälligt, att de nå-
got skäl för ändring af innehållet i
nu nämda paragrafer icke förefinnes,
föreslå kommunalstämman att icke
bifalla förslaget om ändring.

§6.
Som ledamoten C. A. Olsson från samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant tillstädeskom-
mit fälldes han att till kommunens Kassa
böta två kronor.

§7
Att justera detta protokoll valdes Edv. Olsson.
och Ax. Andersson

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeras
/J, E, Olsson/
/A, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105813.

Personrelationer