Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan den
22 februari 1902.

Närvarande undert. ordf. samt herrar leda-
möter. Joh Engström, J. Hulterström
A. Sahlin, Aug Carlsson, Ax Andersson.
Edv. Olsson, A. Ahlborg. Aug. Holmgren.
A. Pettersson. o Carl Zakrisson.

§1.
Föredrogs Fors fattigvårdsstyrelse hos
Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem lemnadt understöd för
flickan Beda Matilda Larsson. född
den 27 Maj 1897. hvilkens fader var den
å okänd ort vistande Carl Ludvig Lars-
son. äfven likaså med modern - barnet
var utackorderadt hos arb. C. E. Carlsson.
Nyfors. mot 7 kronor i mån från 1 Janu-
ari, nämden beslöt godkänna krafvet,
samt att barnet skulle få kvarstanna
der det nu var

§2.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag i målet ang. Carl Ludvig Larssons
och hans barn, Karl Idion Waldemars
understöd, mannen hade fått 10 Kr. i under-
stöd och barnet vistades på fattiggården
i Stenkvista, något skäl att öfverklaga
utslaget fanns ej utan beslöts att
genast afhemta barnet.

§3.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag i målet angående förre Matro-
sen Gustaf Oskar Norrman och hans
hustru samt barns understöd Kloster
hade blifvit ålagda att betala
Stockholms stad 15 Kr. för mannens be-
grafning. samt 10 Kronor i mån för
hustrun och barnen från den 28 Augusti
1901. till dess hon afhemtades nämden
beslöt att icke anföra klagomål öfver
utslaget.

§4.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
resolution af den 14 febr. d. år i målet
angående af Kloster sökt åläggande
för Hellby att betala kostnaden för
Agnes Maria Nystöms från Grönsta
vård å Idiotanstalten Strängnäs, Ko-
nungens Befallningshafvande förklarade att
vård i Idiotanstalt icke vore att
hänföra till sådan fattigvård, som
i 1§ fattigvårdsförordningen omför
mäles, hvadan vår ansökan ogillades,
ordföranden upplyste att enligt Kongl. Majts
utslag den 20 Nov. 1885. hade dylik
ansökan blifvit ogillad, nämden beslöt
att icke anföra besvär.

§5.
Statdr. Clas Aug Johansson från Hel-
gesta beviljades till ett par skodon
åt ett af sina barn af hundskattekas-
san, har haft tio barn af hvilka
5 nu äro minderåriga och 2 går i skolan

§6.
Ordf. meddelade att enk. Emma Fredriks
sons tre barn, måst intagas på fattig-
gården, emedan hon icke skötte dem
ordentligt, detta godkändes, samt skulle
enkan tillsvidare få försöka draga
försorg om sig sjelf och ett barn
det yngsta.

§7.
A. Ahlborg. Grönsta anhöll för Anders
Persson från Asplund på Grönsta ägor
att han måtte blifva intagen på fattig
gården, emedan han vore sjuk och
ej hade någon som vårdade sig
nämden beslöt att han skulle intagas
på fattiggården, samt uppdrog åt A.
Ahlborg och Ax. Andersson, att uppteck-
na hans tillhörigheter.

§8
Soldat Hurtigs hustru företrädde ånyo.
för att få skodon till sina barn, som-
mannen ej ehuru tillsagd. kunde förmås
att inkomma., så beslöt att äfven-
nu afslå hennes begäran.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeras
/J, E, Olsson/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 22 februari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105811.

Personrelationer