Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 februari 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 februari 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan den
21 Februari 1903.

Närvarande undertecknad ordf, Samt ledamöt.
H. Engström, A. Pettersson, A. Sahlin, G. Svensson,
Aug Carlsson, C. Zakrisson, G Lundkvist
Ax Andersson. Edv. Olsson, A. Ahlborg.

§1.
Sedan Hustrun Tilda Johansson f. Larsdotter.
född den 13/2 1874. med tre minderåriga barn
på grund af med läkarebetyg styrkt
sinnessjukdom vore oförmögen att för-
värfva hvad till till lifvets uppehål-
lande oundgängligen erfordrades, och att
taga vård om sina barn, samt då
hon saknade egna medel, samt un-
derhåll af annan. beslöt nämden bevilja
Tio (10) Kronor. i understöd., samt seder-
mera för henne, som nu med ett
barn det yngsta Ruth. f. 27/12 1901 vårdades hos stationskarlen
Larsson. Nyfors. efter en begärd ersättning
af 1 Krona om dagen. från d. 21 Februari samt för de
två andra barnen Axel född d. 18/6 1898
och Sigfrid född 23/1 1900. som vårdades
af A. W. Jonsson. Lilla Nyby. efter
Tio 10 Kronor i mån. för dem hvardera
från den 21 Febr., mannen hade den 30.
Juli 1902 utflyttat till Amerika. som
hemortsrätten antagligen vore Eskilstu-
na stad, skulle detta eller annat ve-
derbörande samhälle lagsökas för kost-
naden.

§2.
Att. justera. detta protokoll valdes A. Sahlin.
och G. A. Svensson.

Som ofvan.
/Aug Olsson./

Justeradt.
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 februari 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105801.

Personrelationer