Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 januari 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 21 Januari 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, O. Eriksson, J. J.
Jonsson. G. Andersson. Aug. Eriksson, Anders
Eriksson, P. Larsson, Nils Jansson, Olof An-
dersson och E. G. Engström.

§1.
Till pigan Josefina Albertina Johanssons oäkta
barn Gerda Elisabeth 3/4 år gammal, från Helgesta
beviljade nämden i understöd 3 kronor i må-
naden fr. 1 Febr. till 1 Juli.

§2.
Till enkan Fredrika Andersson. från Haga be-
viljades 10 kr i månaden såsom understöd
från 1 Febr. till den 1 Juli.

§3.
För enkan Augusta Sofia Carlström bevilja-
de nämden tvänne kvartals hyreshjelp med
30 kronor till 1:sta Juli

§4.
70 årige förre statdrängen Joh Jansson från
Helgesta. begärde understöd för Februari och
Mars månader med 5 kronor i hvarje mån.
nämden beviljade denna begäran.

§5.
I likhet med föregående år beslöts att fattig-
hjonen skulle erhålla till Påsk och Pingst
1 krona 62 öre, samt till midsommar 1,38 öre
hvarje. hjon!

§6.
Upplästes skrifvelser från kommunalnäm-
dens ordförande den 2 November 1892,
till Kongl. Maj:ts och Konungens Befallnings-
hafvande afgifna, med anhållan att vid
det träsk, som är beläget på ömse sidor
om Djurgårdsbron, Kronan, som vore äga-
re till Eskilstuna Kungsladugård på hvil-
kens område detta träsk vore beläget, vid-
tage för sundheten sådana åtgärder att det
samma icke vore för allmänna hel-
sotillståndet skadligt, hvilket genom
skrifvelse från provinsialläkaren påpekats.
Konungens Befallningshafvande hade med
Resolution af den 31 Dec återremitterat
handlingarna till Kommunalnämden, med fö-
reläggande att derest laga hinder icke
måtte, före den 1 nästkommande April
dit inkomma med på utredning af sak-
kunnig person grundadt fullt omfat-
tande och detaljerat yttrande och för-
slag angående afhjelpande på ett än-
damålsenligt och tillfredsställande sätt
af de anmärkta olägenheterna af ifrå-
gavarande vattensamlingar, samt till ut-
görande och fördelning af de härför nö-
diga kostnaderna; allt med äfventyr
att Länsstyrelsen eljest på kommunens
bekostnad skulle låta verkställa
omförmälte i ärendet
erforderliga utredning. Nämdens samt
lige ledamöter ansågo kommunen icke
vara skyldig att gå i befattning om det
affordrade förslagets uppgörande utan af-
slogs derför denna begäran, tillika bestreds
att kostnaden derför skulle af kom-
munens medel få utgå.

§7.
Nämden beslöt förorda bifall till Eskilstuna
Spritförsäljningsbolag gjorda anhållan att
å utvärdshuset Djurgården under sommar-
månaderna Maj-September d. år å söck-
endagar till kl. 11 e.m. samt å Sön och
helgdagar dels mellan 1-5 och 6-11 allt e.m
få idka utskänkning af bränvin, Samt
andra brända eller destillerade spiritiösa
drycker, "men allt under förbehåll af
samma vilkor, som enl. kommunalstäm-
mans beslut af den 28 sistlidne Decem-
ber förut afgifvits".

§8.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson
Qvinnersta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105802.

Personrelationer