Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1883

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunal
Nämndens i Kloster Socken samman-
träde i Sockenstugan den 20 Maj
1883
Närv:de Undertecknad ordförande samt
Herr Friherre A.Leijonhufvud,
O.Olsson i Skiftinge,
G.Abrahamsson i Hugelsta,
Carl Carlsson i Röksta,
G.Olsson i Eckersta
L.E.Olsson i Ånsöga

§1.
Nämnden hade till denna dag sammankallats för
att höras i anledning af de af Eskilstuna Stads fattig
vårds Styrelse - i målet angående enkan Brita Stina
Olsson från Odensberg - i ett, dess påminnelseskrift.
af den 28 sistlidne Februari bifogadt bevis, omförmäl-
da förhållanden, då förenämnda enka uppgifvit
sig hafva erhållit understöd från Kloster Socken.

Nämndens ofvan uppräknade ledamöter,hvilka
alla,med undantag af Herr G.Abrahamsson, voro
närvarande vid det i beviset omförmälda sam-
manträdet den 21 December 1881, tillfrågade om de
kunde minnas att vid berörda tillfälle beslut fattats
att tilldela enkan Olsson understöd,förklarade sam-
manstämmande att de ej kunde erinra sig detta, hvar
jemte Herr Friherre Leijonhufvud särskildt yttrande,att
han nu efter ett och ett halft års förlopp icke kunde
påminna sig hafva haft det af enkan Olsson upp-
gifna yttrande,hvadan han icke kunde vare sig med-
gifva eller förneka bevisets sanningsenlighet i denna
del under tillägg att, äfven om ett sådant yttrande som
det uppgifna blifvit fäldt af en enskild ledamot
utan att nämnden fattat beslut i enlighet dermed,
detsamma vore betydelselöst.

Slutligen yttrade nämndens ledamöter enstämmigt,
att då i protokollet under pågående samman-
träde infördes namnen å de personer,hvilka till-
delades understöd,jemte det enhvar tillkom-
mande belopp samt detta protokoll vid sammanträ-
dets slut inför hela nämnden (då närvarande
10 ledamöter)upplästes och godkändes: och enkan
Brita Stina Olsson ej finnes i protokollet upptagen
och ej heller i Kommunens räkenskaper,så synes
föga sannolikt,att så förhåller sig som enkan
Olsson uppgifver i de af sökande Styrelsen å-
beropade bevis,hvilka väl icke böra tillkän
nas vitsord framför nämndens justerade och
godkända protokoll.

§2.
Nämnden beslöt att det af fattigvårdsStyrelsen i
Tysslinge Socken i enlighet med Konungens Befall-
ningshafvandes utslag den 23 Augusti 1882 fordrade
belopp af 43 Kronor 83 öre för pigan Clara Ma-
thilda Eriksson och hennes barns vård under år 1880.
skall till sagda kommun inbetalas.

§3.
Herrar Carl Carlsson i Röksta och O.Olsson
i Skiftinge utsågos att den 23 dennes samman
träffa hos ordföranden för att justera detta
protokoll. Som ofvan.

/L;P;Åkerman/

Justeradt den 23 Maj 1883-

/Carl Carlsson/

/O.Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 maj 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105798.

Personrelationer