Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken, Sammanträde i
Sockenstugan den 20 Juni 1891.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter G. Berglund, C. Carlsson,
J. Jonsson, And. Larsson, P. Larsson, O.
Andersson, P. Söderqvist, O. Eriksson, Nils
Jansson, samt i stället för Friherre Leijon-
hufvud, suppleangen E. G. Engström Gustafs-
lund.

§1.
Till församlingens fattiga bestämdes un-
derstödet för nästkommande halfår så-
lunda:

N:o 1 Förestånderskan Johanna Lennström för månad 4.00.
N:o 2 Stina Hugg för månad 3.50.
N:o 3. Johanna Carlsdotter för månad 3.00
N:o 4 Anna Sofia Melin för månad 3.50.
N:o 5 Brinks Enka för månad 3.00.
6. Petter Jonsssons Enka för månad 3.00.
7. Hedda Jansson för månad 3.00.
8. Lovisa Gustafsson för månad 3.00
9. Erik Andersson Enka för månad 3.50.
10. Anders Perssons Enka för månad 3.50.
11. Edlunds Enka för månad 4.00.
12. Sjögren för månad 4.00.
13. Lindkvist för månad 3.50.
14 &. 15. Johannes Larsson med hustru för månad 7.00
16. Nordgrens Enka för månad 3.50.
17. Falk. för månad 2.00
18. A. G. Wennerlund, för månad 2.00
[MARG: 59.00]

{Utom Fattighuset.}
19. Fredrikssons Enka Hallingelund. för månad 2.50.
[MARG: 2,50]
N:o 20. Per Janssons Enka Hagnesta för månad 3.50.
21. Svensson. för månad 5.00.
22. And. Anderssons Enka Hvilsta för månad 2.00.
23. Qvicks Enka för månad 3.00
24. Döfstumma Andersson för månad 4.00
25. Maria Jansson Ärna för månad 2,00
26. Erik Ersson Ärsta för månad 1.50.
dessutom i hyreshjelp 10 kr. för halfåret
27. L. G. Eriksson Ärsta. för månad 2.00
dessutom i hyreshjelp 10 kr. för halfåret.
28. Björklunds barn för månad 10.00
29. Roos för månad 3.00
30. Augusta Andersson för månad 4.00
[MARG: Lenas dotter]
31. Soldat Krieg för Fredrik Ode för månad 5.00
32. Augusta Sofia Carlström för månad 10.00
dessutom hyreshjelp för 3:dje kvartalet 20.75.
33 på Socken skrifne C. Olsson för månad 3.00
[MARG: 60.50]

§2.
Till Snickar Pettersson familj beviljades
ett hyresbidrag af 25 kronor räknadt från
1:sta April till 1:sta Oktober.

§3.
Till enkan Charlotta Pettersson Hällstugan
beviljades ett tillfälligt understöd af 5 kronor

§4.
Föredrogs Wallby Sockens fattigvårdssty-
relse hos Konung. Befalln. Hafvande.
gjorda ansökan om åläggande för Kloster
socken, att återbetala hvad för en piga Carolina Wilhel-
mina Carlsson och hennes barn utgif-
vits i understöd och förlossningskost-
nad med 20 Kronor, vidare yrkades
ersättning för skrifvelsen med 5 kronor,
som hon varit här i socknen i tjenst
under 1½ års tid, kunde hemortsrätten icke
bestridas. Ordföranden hade uppsatt en
skrifvelse i hvilken godkändes, hvad i
understöd och förlossningskostnad utgif-
vits, men bestreds ersättning för skrif-
velsen, samt om något vidare för henne
möjligen utgifvits, sedan det nu näm-
da understödet henne tilldelades, detta
ansågs vara i strid med 1:sta paragrafen
i nu gällande fattigvårdsförordning; och
i följd af detta bestreds all återbetal-
ning derutaf, nämden godkände den-
na skrifvelse till förklaring i
målet

§5.
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag hade
i skrifvelse till Kommunalnämden an-
hållit om yttrande, angående äfven
en af dem till Konungens Befallnings-
hafvande ställd ansökan med begäran
om tidens utsträckning vid Sommar-
luststället Djurgården till kl. 11 på afto-
nen, nämden hade icke något att
erinra, mot att bifall beviljades till-
ansökningen.

§6.
Barnhemsstyrelsen hade inkommit med
begäran om erhållande af medel i
och för inköp af tegel samt pålägg-
ning derutaf vid Sockens Barnhem
å såväl Boningshuset, som uthuset,
nämden beslöt, att hvad som erfor-
drades för nämde ändamål skulle
ur Kommunalkassan få utgå.

§7.
Till de i barnhemmet intagne barnen be-
viljades ett understöd af 90 kronor.

§8
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
G. Berglund Hugelsta och A. Larsson. Grönsta

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/And. Larsson./
/Gustaf Berglund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105797.

Personrelationer