Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 april 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommun-
nalnämden i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 21 April 1894.

Närvarande undertecknad. ordförande samt Herrar
ledamöter P.Larsson, O.Eriksson, J.J.Jonsson, Anders.
Larsson, Anders Eriksson, P.G.Andersson, supple-
anterna G.W.Eriksson Stjernholm i st.f.
E.G.Engström Gustafslund, Carl Eriksson Svista
i st.f. Aug.Eriksson Svista.

§1.
Föredrogs Kjula sockens fattigvårdsstyrelse hos
Konungens Befallningshafvande gjorda ansökan
om åläggande för Kloster att ersätta dem
ett understöd, som blifvit tilldeladt Mag-
dalena Persdotter för hennes son till kängor
under skoltiden, samt det vidare understöd,
som kunde komma att behöfva henne tilldelas,
jemte ersättning för hyra,en skrifvelse till
förklaring upplästes, hvari krafvet bestreds,
på den grund,att det icke vore styrkt
att det utgifvits enl.1 §. fattigvårdsförordningen.
nämden godkännde densamma

§2.
Upplästes Ärila sockens fattigvårdsstyrelse
hos Kongl. Majt:s och Rikets Kammarrätt
anförda besvär öfver Konungens Befallnings-
hafvandes utslag,hvarigenom deras ansökan
om ersättning för understöd till C.U.Carlkvist
blifvit ogillad, af de företedda handlingarna
visades att personen i fråga hade hemortsrätt
i Wallby.församling ordföranden uppläste en
skrifvelse till förklaring;och antogs densamma.

§3.
Till besigtningsmän att tillsammans med
vederbörande kronobetjent verkställa besigtning vid
sommarluststället Djurgården i Kloster Socken
i enl. med Kongl. förordningen den 29 Maj 1885.
valdes Aug. Olsson Qvinnersta och P. Larsson.
Årby.

§4.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Anders
Larsson Grönsta och Olof Andersson Röksta.

som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 21 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105799.

Personrelationer