Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 19 December 1891

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar ledamöter. C. Carlsson, Anders Larsson.
O Eriksson, P. Larsson, P. Söderkvist,
N. Jansson O Andersson, samt suppleangen
Anders Eriksson i Qvinnersta; Aug Eriksson
i Svista och E. G. Engström Tunafors.

§1.
Bestämdes understödet till församlingens fattiga
för nästkommande halfår sålunda.

Inom fattighuset.

N:o 1. Förestånderskan Johanna Lennström för månad - 4.50.
N:o 2 Stina Hugg för månad - 3.50.
[MARG: död]
N:o 3. Johanna Carlsdotter för månad - 3.00.
N:o 4. Anna Sofia Melin för månad - 3.50.
N:o 5. Petter Janssons enka för månad - 3.50
N:o 6. Hedda Jonsson. för månad - 3.00
[MARG: död]
N:o 7. Lovisa Gustafsson för månad - 3.50
N:o 8. Erik Andersson Enka. för månad - 3.50.
[MARG: död]
N:o 9. Anders Persson Enka. för månad - 3.50.
[MARG: död]
N:o 10. Edlunds enka för månad - 4.00
N:o 11. Sjögren för månad - 4.00
[MARG: död]
N:o 12. Lindkvist för månad - 4.00
[MARG: död]
N:o 13 &. 14. Johannes Larsson med hustru för månad - 7.00
N:o 15. Nordgrens Enka för månad - 3.50
N:o 16. Falk för månad - 2.00
N:o 17. A. G. Wennerlund för månad - 2.00
N:o 18 Stefansson för månad - 4.00.

{Utom fattighuset.}

N:o 19. Fredrikssons Enka Hallingelund för månad - 2.50.
N:o 20. Per Janssons enka Hagnesta. för månad - 3,50.
N:o 21. Svensson för månad - 5.00.
N:o 22. Anders Anderssons Enka. Hvilsta för månad - 2.00
N:o 23. Qvicks Enka för månad - 3.00
N:o 24. Döfstumme Andersson för månad - 4.00
N:o 25 Maria Jansson Ärna för månad - 2.00
N:o 26. Erik Ersson Ärsta för månad - 2.50
dessutom i hyreshjelp 10 Kr. för halfåret
N:o 27. L. G. Eriksson Ärsta för månad - 3.00
dessutom i hyreshjelp 10 kr för halfåret
N:o 28. Björklunds Barn för månad - 5.00
N:o 29. Roos för månad - 3.00
N:o 30. Soldat Krieg för Fredrik Ode för månad - 5.00
N:o 31. Augusta Sofia Carlström för månad - 10.00
dessutom i hyreshjelp för 1:sta kvartalet 20,75.
N:o 32 på socken skrifne C. Olsson. död den 5 jan för månad 3.00
N:o 33. Enkan Anna Stina Jonsdotter, Johanneslund för månad 3.00
N:o 34. Enkan Charlotta Pettersson Hällstugan för månad 3.00.

§2.
Till julkost beslöt de äldre fattiga skul-
le erhålla som förra året 4 kronor hvardera.

§3.
Till hjonen i fattighuset beslöts att de skulle
erhålla väf till lakarn samt 2 nya hårtäcken

§4.
Förestånderskan i fattighuset skulle erhålla
hjelp till ett par nya kängor -

[MARG: 7 kronor]

§5.
L. J. Jonsson Johannisberg företrädde och
begärde hyreshjelp, nämden beslöt att han
skulle erhålla 5 kronor för 1:sta. tre månaderna

§6.
Pigan Elin Gustafsson från Trumtorp före-
trädde och begärde underhåll till hjelp
för sitt utackorderade oäkta barn, denna
hennes begäran afslogs på den grund,
att hon nu innehade plats såsom amma; och
den vore så aflönad att hon tillsvidare sjelf
ansågs kunna bekosta vården af sitt barn.

§7.
Uppdrogs åt ordföranden att anskaffa Wed till
fattigvården för nästa år.

§8.
Fattigvårdsstyrelsen härstädes affordrade förkla-
ring öfver Gillberga sockens fattigvårdsstyrelse
hos Kongl. Majt:s och Rikets Kammarrätt
anfärda besvär öfver Konungens Befallnings-
hafvande i Södermanlands län den 11 sistlid-
ne November meddelade utslag i fattigvårdsmål,
hvarigenom Gillberga kommun blifvit ålagd
ersätta Kjula Socken hvad de för en arbetare
Aug. Olsson utgifvit, samt vidare kan
komma att få utgifva. Härifrån hade den
10 sistlidne Oktober till Konungens Befall-
ningshafvande afgått förklaring i detta mål;
ordföranden uppläste en skrifvelse hvari hän-
visades till densamma, och påyrkades vida-
re, att om något riktande af krafvet skulle
vara mot Kloster socken, "hvilket icke
af nu varande handlingar på det minsta
vid framgick", fattigvårdsstyrelsen vördsamt
anhöll att varda från målet skildt -

§9.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
A. Larsson Grönsta och A. Eriksson i Qvinnersta.

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105784.

Personrelationer