Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämn-
dens i Kloster Socken samman-
träde i Sockenstugan den 19 December
1885.

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar Baron A. K:son Leijonhufvud
N. Werner, P J Söderqvist, C
Olsson, C. O. Olsson, L. E Olsson
O, Andersson, A. Larsson, O. Eriksson

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
deras understöd för nästkommande års första hälft
sålunda:

{Inom fattighuset}:
1:o Stina Hugg för månad 3:50
2:o Johanna Carlsdotter 3.-
3:o Soldat Ströms enka 4.-
4:o Anna Sofia Melin 3:-
5:o Stina Slag 3:50
6:o Brinks enka 3:
7:o Sjögren 3:-
8:o Petter Perssons enka 3:-
9:o Anders Andersson 3:-
10. Hedda Jansson 2:50
11 Lindqvist 2:-
12. Lennströms enka 3.-
13. Lovisa Gustafsson 3:-
14. Erik Anderssons enka 3:50

{Utom fattighuset}
15. Enkan Norgren 3:-
16. Catharina Hedström 3:-
17. Carlssons enka i Nytorp 4:-
18 Anders Perssons enka 3:
samt till hyra för halfår 5:-
19. Enkan Fredriksson från Hallingelund, för mån 1:50.
20. Per Jansson fr. Hagnesta 5:-
21. Gustaf Persson fr. Tunafors 2:-
22. Anna Lindström i Torntorp 2:-
23. Svensson vid Skensta Soldattorp 5:-
24. Per Jansson hyreshjelp för mån 3:
25. F. d. Soldat Söhr för månad 5:-
26. Edlunds enka 10:-
27. Johannes Larsson, Östertorp 3:-

§2.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästkommande års första
hälft sålunda:

1:o Maria Olsdotter i Wintertorp, för mån 1:50
2:o Qvicks enka 3:-
3. Gustafssons enka 10:-
4 Enkan Maria Jansdotter från Skirfall, för halfår 10.-
5. Wilhelmina Odes Son hos Skrädd Westling, för mån 4.-
6:o Edlunds dotter hos Skrädd. Larsson för mån 5:-
7:o Sinnessjuke Lars G. Olssons son Clas för mån 5:-
8 Wilhelmina Odes son Aug hos Soldaten Krig för mån 5:-
Om utackordering ej kan erkallas för detta belopp, skall
Ordföranden ega öka det anslagna beloppet så att lämp
ligt hem kan honom beredas.

Dessutom beslöts att för hvarje i Barnhemmet inta-
get barn skall af Kommunens Kassa betalas 5 Kro-
nor i månaden.

§3.
Beslöts att till förestånderska i fattighuset antaga
Magdalena Persdotter, som härför erhåller 4 Kro-
nor i månaden samt dessutom för sitt barn
4 Kronor, äfvenledes beräknadt för hvarje må-
nad.

§4.
Sjuke Arbetskarlen L. J. Jonsson från Slagsta
Soldattorp skall erhålla 15 Kronor för hvarje
halfår till hyra.

§5.
Nämnden beslöt, att julkost skall likasom
föregående år utgå med 4 Kronor till
hvarje hjon.

Likaledes beslöts att till fattighuset skall
anskaffas 2 tinor och 2 ämbar, hvarjemte
bykgryta skall tagas af aflidne Edlunds
efterlemnade bo, der sådan finnes.

Äfven beslöts inköpa väf till linne och
lakan åt hjonen i fattighuset.

§6.
Ordföranden anmälde att i anledning af förda
klagomål öfver grunderna för utdebetering af
bidrag till kyrkliga ändamål, hade debiterings-
och Uppbördslängden ännu icke blifvit upprät
tad såsom i förordningen om KommunalStyrelse
Stadgas; och beslöt nämnden låta med längdens
upprättande anstå tills utslaget fallit i må-
let; och då i KommunalKassan inga medel
finnas till bestridande af löpande utgifter
så beslöt nämnden ingå till Stämman med
begäran att få på kortare tid upptaga ett
mindre lån å högst 3000 Kronor

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson,/

/C, O, Olsson/
/Nils, Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105783.

Personrelationer