Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 januari 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 19 Januari 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter Fabrikör Joh. Engström,
Per Larsson, G. W. Eriksson, Anders Eriksson,
Aug Eriksson. P. J. Pettersson, Wiktor Andersson,
P. G. Andersson, Anders Larsson och Axel
Andersson.

§1.
Nämden beslöt förorda bifall till kommu-
nalstämmans framställning om rättighet
för Eskilstuna Spritförsäljningsbolag att
å utvärdshuset Djurgården under sommar-
månaderna Maj-September d. år å söcken
dagar till kl. 11 e. m. samt å sön och
helgedagar dels mellan 1-5 och 6-11 allt
e. m. få idka utskänkning af bränvin
samt andra brända och destillerade
speritisösa drycker.

§2.
Ordföranden upplyste att den 13 i denna
månad på fattiggården måst intagas en piga
Tyra Susanna Lagerkvist med anledning
af att hon var i långt framskridet haf-
vande tillstånd, saknade bostad, samt
anhöriga som om henne kunde taga
vård, hon hade förra året varit i tjenst
vid Måsta i denna församl. och egde
derför härstädes hemortsrätt, nämden god-
kände, hvad som blifvit vidtaget; och att
hon tillsvidare skulle få kvarstanna
vid fattiggården

§3.
Hustrun Matilda Sofia Lindblom från Ånsö-
ga soldattorp företrädde och begärde understöd,
med anledning af att hennes man vore
intagen på länslasarettet i Eskilstuna, och
hon genom ett af Doktor E. W. Pallin denna
dag utfärdadt läkarebetyg vore oförmögen
att försörja sig och sina två minderåriga
barn, nämden beslöt att hon skulle tillde-
las i understöd 7 kronor 50 öre i mån räk-
nadt från och med denna dag intill dess
försörjningsskyldigheten kunde upphöra;
eller öfvertoges af Eskilstuna stad, der
denna familj egde hemortsrätt.

§4.
Bestämdes att hyresersättningen för gamla
fattighuset, som förhyres af Eskilstuna
barnkrubba skall för nästkommande år räk-
nadt från 1 April d. år till samma tid 1896, utgå
med Tvåhundrafemtio (250) kronor.

§5
Nya Bryggeriaktiebolaget hade begärt 30
kronor årligen för renhållningen af gatan
vid fattighuset, nämden uppdrog åt ord-
föranden att försöka få någon annan
som verkställde arbetet för billigare pris,
kunde detta ej låta sig göra, skulle
nämde summa betalas.

§6.
Enkan Maria Lovisa Andersson från Kumla
företrädde och begärde att få sitt under-
stöd, som nu var fem kronor i mån
påökadt lill åtta kronor i mån, emedan
hon icke kunde få vara ifrån sina
fyra minderåriga barn så mycket att
hon sjelf genom arbete kunde förtjena
något, nämdens beslut blef att hon skulle
erhålla åtta kronor i mån. från 1 Februari
till 1:sta Juli.

§7.
Till besigtningsmän att tillsammans med
vederbörande kronobetjent verkställa
besigtning vid sommarluststället Djur-
gården i Kloster socken i enl. med
Kongl. förordningen den 31 December
1891. valdes Aug. Olsson Qvinnersta.
och G. W. Eriksson Stjernholm.

§8.
Nämden beslöt, att, utan särskilda kungörel-
ser i platstidningarna, ordinarie sammanträ-
den skola hållas 2:dra helgfria Lördagen
i hvarje mån. kl. 11 f. m.

§9
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Fabrikör Joh Engström Tunafors och landtbru-
karen Anders Larsson Grönsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh. Engström/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105785.

Personrelationer