Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juli 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 16 Juli 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter C. Carlsson, P Larsson, O.
Eriksson, Anders Eriksson, Anders Larsson,
Olof Andersson, P. J. Söderkvist, E. G. Engström,
Nils Jansson, J. J. Jonsson.

§1.
Föredrogs ordförandens i Kjula Sockens kom-
munalnämd hos Kongl. Maj:ts och Rikets
Kammarrätt anförda besvär öfver Konung-
ens Befallningshafvande i Södermanlands
län utslag af den 14 sistlidne Maj i
målet angående sökt ersättning för lemnadt
understöd till lumpsamlaren C. A. Eriksson
i Hjeltesta. Af de upplästa handlingarne
kunde icke anses vara styrkt att
fattigunderstödet blifvit honom tilldeladt
enl. 1§ gällande fattigvårdsförordning, hvadan
nämdens beslut blef att yrka de anför-
da besvärens ogillande; och antogs till
förklaring en af ordföranden uppsatt skrif-
velse.

§2.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdssty-
relse hos Konungens Befallningshafvande
i Södermanlands län gjorda ansökan om
åläggande för Kloster socken att ersättta
Eskilstuna stad till f. pigan Johanna
Cathrina Jansdotter och hennes barn lem-
nadt understöd af 10 kronor, samt det
ytterligare understöd som för henne och
barnen kunde komma att erfordras.
Af upplästa handlingarna framgick att hon
från 1 Oktober 1890 till 1 April 1891. varit bosatt
vid Djurgården i Kloster socken; och skulle
derför under år 1891 härstädes bort varit man-
talsskrifven, men då upplyst blifvit att hon
i Juni månad 1890 erhållit fattigunderstöd af
Eskilstuna stad der hon då egde hemorts-
rätt, så förekommer ju i detta mål att hon
året förut innan hon härstädes bort man-
talsskrifvas kommet i behof af fattigvård
och sålunda icke kunnat emot före
skriften i sista punkten af 25 § kongl.
förordningen om fattigvården den 9 Juni
1891. inom Kloster Socken förvärfvat
hemortsrätt, hvadan nämden beslöt
att antaga en af ordföranden uppsatt skrif-
velse till bestridande af krafvet.

§3.
Stefanssons understöd beslöts skulle från
1 Augusti till årets slut utgå med Sex
kronor i månaden.

§4.
Till Lovisa Gustafsson beviljades ett par för-
skodda kängor.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105759.

Personrelationer