Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 16 Januari 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter C. Carlsson. O. Andersson,
O. Eriksson. Nils Jansson. P. Larsson, Anders
Eriksson, P. Söderkvist, E. G. Engström
J. Jonsson. samt i stället för Anders
Larsson Grönsta suppleanten Aug. Eriksson
i Svista.

§1.
Företrädde Enkan Augusta Christina Wikström
från Långa raden Tunafors och begärde un-
derstöd på den grund att hon hade fem
minderåriga barn, egde ej några till-
gångar; och kunde ej genom eget arbete
sig sjelf och dem försörja, nämnden ansåg
hennes begäran vara befogad, och bevil-
jades henne till hjelp 10 kronor, men
som hon egde hemortsrätt inom Eskil-
stuna stad, beslöt att hos Konungens Befall-
ningshafvande göra yrkande om åläggan-
de för nämde samhälle, att återgälda
det lemnade understödet, samt hvad vida-
re kan komma att henne lemnas

§2.
I likhet med föregående år beslöts att fattig-
hjonen skulle erhålla till Påsk och Pingst 1 krona
62 öre samt till Midsommar 1 krona 38 öre hvarje hjon.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C.
Carlsson och Olof Andersson. Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105758.

Personrelationer