Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 april 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken
Sammanträde i sockenstu-
gan den 16 April 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
herrar ledamöter C. Carlsson. And. Larsson, Olof
Andersson, Anders Eriksson, P. Larsson, Olof Eriksson,
Nils Jansson. E. G. Engström, J. J. Jonsson. samt i
st. f. P. G. Söderkvist suppleanten. G. W. Eriksson
Kumla.

§1.
Nämden hade Sammankallats, för att besluta
i anledning af att smidesarbetaren Anders
Jakobsson från Horsbrickan Kloster Socken
blifvit sinnessvag. Ordföranden företedde ett
af stadsläkaren Doktor E. W. Pallin utfärdadt
betyg att mannen vare för allmänna säkerhe-
ten vådlig, samt i behof af mer hospitalvård,
det beslöts att ansökning om Jakobssons in-
tagande å hospital skulle afsändas till
Nyköping, men som Jakobsson antag-
ligen egde hemorträtt inom Eskilstuna
stad, skulle yrkande göras hos Konungens
Befallningshafvande om åläggande för näm-
de samhälle att återgälda alla redan nu
hafda kostnader, samt hvad vidare kan
för Jakobsson komma att här utgifvas.

§2.
För enkan Augusta Sofia Carlström beslöts att
hyra för årets 2:dra kvartal skulle få betalas
med 20 kronor 75 öre.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos herrar
Anders Larsson. Grönsta och. Olof Andersson. Röksta

som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105751.

Personrelationer