Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 september 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 september 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken den
15 September 1875.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Per Olsson i Gärdtre

{§.1.}
Egaren till Grönsta Herr Alfred Norrman hemställde att
socknen måtte till vård å någon idiotanstalt befordra
Kodrängen Erikssons vid Grönsta sinnesslöe son Carl
Erik Eriksson; och sedan Nämnden tagit del af följande
förhållanden angående denne gosse, neml: {att} han, som
med föräldrarne kommit från Fors socken för närmare
två år sedan, varit af Fors socken hållen på idiot-
anstalten Sofielund i Westmanland ända tills för några
månader sedan, då gossen uttagits och hemskickats
till föräldrarne; {att} dessa sistnämnda äro så fattiga
att de icke förmå hålla sin son på någon uppfostrings-
anstalt, samt deras lefnadsställning i öfrigt sådan, att de
icke kunde bibringa barnet begrepp ens om de enklaste
göromål; {att} Stadsläkaren Victor Mossberg, enligt nu före-
tedt betyg, förklarat att gossen Carl Erik Eriksson ej vore
oförmögen att bibringas kunskaper och arbetslust, om
han blefve intagen till vård på någon lämplig anstalt,
såsom Idiothemmet i Strengnäs eller dylikt; beslutade
Nämnden att denne gosse skulle genom Ordförandens
omsorg inackorderas af Klosters socken på någon
idiotanstalt, helst Sofielund i Westmanland såsom
liggande å landsbygd, samt att kostnaden härför
skulle i laga ordning af Fors socken utkräfvas,
eftersom barnet med sina föräldrar, till följd
af det understöd det förstnämnda erhållit, ännu
hafva i den socknen hemortsrätt.

{§.2.}
Nämnden lemnade uppdrag åt Ordföranden att
inköpa erforderlig ved till fattighuset.

{§.3.}
Brukspatron A. V. Noréus, såsom uteblifvande
från sammanträdet utan att anmäla förfall,
pliktar 2 kronor till kommunalkassan.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud:/
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 september 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105750.

Personrelationer