Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 15 Oktober 1892.

Närvarande undertecknad ordförande,
samt samtliga ordinarie ledamöterna.

§1.
Enkan Anna Charlotta Erlandsson från
Helgesta företrädde och begärde hjelp för
sin moder hustrun Christina Jansson
dersammastädes, hvilken vore sängliggan-
de skjuk, utskrefs från lasarettet den
3 Oktober såsom obotlig, nämden bevil-
jade från den 15 Oktober till årets slut
25 kronor.

§2.
Företrädde L. J. Jonsson bosatt på Ärna ägor
och begärde understöd, nämden beviljade
2 Kronor i månaden från 1 November till
årets slut

§3.
Upplästes Landshöfdingens skrifvelse af den
6 sistlidne Oktober hvari han hemställ-
de om kommunen ville uppdraga åt
en landtbruksingeniör eller annan dylik
ingeniör att verkställa undersökning,
samt afgifva utlåtande och förslag
angående kanalisering af det träsk,
som är beläget i närheten af bron
öfver Djurgårdsvägen, nämden uppdrog åt
ordföranden att om han ej ansåg
kostnaden blifva för hög försöka upp-
göra med Ingeniör Åke Carlsson i Eskil-
stuna om förslagets upprättande; och
skulle kostnaden få utgå ur kommu-
nalkassan för tillfället, men skulle det
sedermera af Kronan återfordras

§4.
Nämden beviljade för tvänne rum vid Gröns
soldattorp 25 kronor i hyra från 1 Okto-
ber till 1 April nästa år

§5.
Enklingen statdrängen Frans Edvard Carlsson
från Sahl, som egden fem minderåriga
barn hade hos ordföranden anhållit att
hans yngsta barn en 4 årig flicka måtte
fa intagas på Barnhemmet, nämden
uttalade sig för bifall till hans gjorda
begäran och skulle anhållan derom
göras hos barnhemsstyrelsen

§6.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. Carlsson och Olof Andersson. Röksta.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105749.

Personrelationer