Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämndens i Kloster Sockens sam-
manträde i Sockenstugan den 15
Oktober 1887.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar J Söderqvist, C O Olsson, L Olsson,
A Larsson, O Andersson och C Wallin

§1.
Upprättades följande förslag till Utgift-
och inkomstat för Kommunen för 1888

Utgifter
Till Fattigvården 3600-
Presterskapet Jura Stolae 75-
Aflöningar och Annonssering 400-
Räntor och Amoteringar 1072:38
Afkortningar 100-
Oförutsedda behof 244-87
Kronor 5492-25

Inkomster
Behållning från 1887 600
Af Klosterström 1017-25
Af 12500 fyrkar å 31 öre 3875-
Kronor 5492-25

§2.
Företrädde Smedsarbetaren C A Nejström
som sedan Mars månad till Augusti
haft tillfälligt arbete hos Smeden Engström
vid Gustafslund men i följd af sjuk-
dom blifvit derifrån afskedad, och nu
såsom oförmögen till arbete hos fattig-
vårdsstyrelsen anhöll om understöd un-
sin sjukdom, och som denna Nejströms
uppgift genom läkarbetyg bestyrkts be-
viljade styrelsen honom ett understöd
af sju kronor i månaden, men emedan Nejström
ansågs ega hemortsrätt i Eskilstuna Stad beslöts att
det bevilljade understödet skulle genom laga åtgärder
derstädes återfordras.

§3.
Sala Stads Fattigvårdsstyrelse hade beviljadt Enkan
Anna Lotta Hård ett understöd af 48 kronor om året
men som nämnda enka ansågs hafva hemorts-
rätt inom annan kommun hade nämnde sty-
relse sökt återfodring af Rätten eller den Kom-
mun del hon befinnes hafva hemortsrätt, och
enligt hennes måg arbetaren L F Larssons uppgift
skulle hon hafva vistats inom Kloster från
våren 1869 till våren 1872 i anledning hvaraf
Konungens Befallninghafvande i länet infordrat
Kloster Sockens Fattigvårdsstyrelses förklaring;
men emedan icke ringaste stöd för eller kän-
nedom om nämnda enka förefans beslöts
att vad krafvet ansåg Kloster skulle det till
alla delar bestridas.

§4.
I skrifvelse af den 1:sta dennes stads Provinsial-
läkaren Doktor V Mossberg anmäldt, att på
Tunafors område straxt bakom de arbetare-
bostäder, som äro uppförda längs vägen åt
Stenqvista, utkastades skulor och annan orenlig-
het i större mängd, hvarigenom sanitära
vådan och beredande af smittoämnen kunna
uppstå, och för att aflägsna denna olägenhet
erfordras för den tunnare orenligheten bör
beredas ett gemensamt aflopp, samt att de
fastare ämnena uppsamlas på sådant sätt,
att de vid behof med lätthet kunna bort-
föras från bostädernas närhet, och beslöt
nämnden med stöd af 28 och 30 §§ af
gällande Helsovårds Stadga vid vite af
10 kronor förelägga egarne till lägenheterna
Gustafslund Gunnarskär Haga Löfhagen Tunaberg
Rosenhäll och Kumla att sednast in-
nom nästkommande April månads ut-
gång hafva för orenlighetens bortskaf-
fande ordnadt i enlighet med här-
ofvan omförmälda anmälan från pro-
vinsialläkaren.

Uti ofvan åberopade skrifvelse hade äfven
anmälts att från Gödselkistan vid Tunafors
Qvarn flytande och illaluktande orenlighet
drager sig ut mot landsvägen, hvarför nämn-
den kista borde göras tätare, och beslöt nämn-
den med stöd af gällande Helsovårds Stad-
gas föreskrifter förelägga egarne till nämnde
qvarnstall att vidtaga sådana åtgärder att
de anmärkta olägenheterna undanröjes.

§5
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar C O Olsson i Gredby och Olof
Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justerat
/C,O, Olsson./
/Olof Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105748.

Personrelationer