Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan den 15 Aug.
1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter Anders Larsson, P.J.
Söderkvist, Olof Andersson, Carl Carlsson,
Anders Eriksson, Nils. Jansson, E.G. Engström,
P. Larsson, J. J. Jonsson och Olof Eriksson.

§1.
Brukspatron A.W. Noreus Sterbhus Bryg-
gartorp beslöt nämden med stöd af
30§ i Helsovårdsstadgan ålägga att vid
vite af 20 Kronor inom åtta dagar
efter delfåendet af detta beslut låta af-
leda den stinkande vattensamling, som
finnes stillastående å nämde sterbhus
egor, i diket norr om de å Bryggartorp. försål-
da lägenheterna, såsom varande för all-
männa helsotillståndet skadligt.

§2.
Som invid allmänna landsvägen i närheten
af Eskilstuna ett gödselupplag finnes, som
sprider illaluktande stank och derigenom
fara Kan vara för allmänna helsotill-
ståndet, Så beslöt nämden ålägga arren-
datorn af Odensberg Andersson att
vid vite af 10 Kronor. efter delfåendet
af detta beslut inom åtta dagar låta
bortföra detsamma, eller uppblanda det så
att icke någon stank derifrån sprides.

§3.
Nämden beslöt att genom kungörelse i
Eskilstuna Tidning och Eskilstuna Kuriren
uppmana samtliga Gårdsegarne vid Bryggar-
torp; och vid angränsande gårdar i närhe-
ten af Eskilstuna Stads gräns, att dagligen
och i riklig mängd använda kalk eller torf-
strö till desinficiering af afträden och soplå-
rar vid påföljd af uraktlåtenhet att vid vit-
te blifva ålagda fullgöra detsamma.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P.J. Söderkvist Tunafors och Olof Andersson.
Röksta.

Som ofvan

/Aug, Olsson/

Justeradt

/P.J Söderkvist/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105743.

Personrelationer