Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 augusti 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 augusti 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 14 Augsti 1897.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter Joh Engström C. Aug. Olsson.
C. Zakrisson A. Ahlborg. Edv. Olsson. P. E.
Pettersson, Ax. Andersson, C. Hagberg. samt
i st. för W. Andersson suppleant C. Fröman

§1.
Delgafs Konungens Befalln. Hafvandes
utslag af den 21 sistl. Juli angående
lemnad hjelp till Johanna Albina Persson
som enl. läkares föreskrift måst vistas
vid Bie badanstalt under första ter-
minen, och hvilka utgifter blifvit
af Kloster sökt att utfå af Wadsbro
kommun, men hvilka blifvit frikända,
nämden beslöt att icke deröfver an-
föra besvär.

§2.
Ordföranden meddelade att Elin Ros
som tillfälligtvis fått vistas vid Hagnes-
ta på grund af Doktor R. Alms före
skrift blifvit den 24 sistl. Juli sänd
till Bie badanstalt, att någon fri-
plats för henne icke kunnat erhållas;
utan kostade badningen 4: kronor i
veckan och dessutom för massage-
behandling 50 öre om dagen, samt kost
1 krona om dagen, nämden godkände
hvad som blifvit gjort för henne,
och skulle Kostnaden utbetalas, men
sökas att återfå af Jäders församl.
der hon antagligen har sin hemorts-
rätt.

§3.
Till kläder åt Elin Welin beviljades
Två (2) Kronor 50 öre.

§4.
Till enk. Catrina Ersdotter från Ärsta
beviljades på grund af sjuklighet {Två} (2)
Kronor

§5.
Upplystes att Sofia Jansson i Juli mån. olof-
ligen lemnat fattiggården och begifvit sig
till soldaten Blix Wallby. socken, för
att förestå hans hushåll, med anledning
deraf beslöt nämden att hon från fattig-
gården skulle utskrifvas.

§6.
Som ledamoten G. W. Eriksson från samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant till-
städeskommit fälldes han att till Kom-
munens kassa. böta 2 Kronor.

§7.
Som

§7.
Uppdrogs åt tillsyningsmännerna att
uppgöra och städsla nya tjenare vid
fattiggården för nästa tjensteår.

§8.
Att justera detta protokoll valdes Axel
Andersson Ånsöga och C. Hagberg Ärsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

/L. E. Hagberg/
/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 augusti 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105720.

Personrelationer